Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Zmiany wartości

Drukuj

Panel Zmiany wartości

W tym panelu można określić sposobu traktowania kwot zmian wartości środków trwałych.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Dostępne są pola wyboru określające sposób traktowania kwot zmian wartości środków trwałych:

Kwoty zwiększeń wartości środka, przeprowadzonych po aktualizacji, nie są objęte ograniczeniami podatkowymi – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że w trakcie wyznaczania umorzeń środków trwałych objętych ograniczeniami podatkowymi, ograniczeniom będzie podlegała jedynie wartość środka na dzień dokonania aktualizacji (obecnie 1 styczeń 1995r). Kwota umorzeń od zwiększeń wartości będzie wyznaczana bez uwzględniania ograniczeń podatkowych. W przypadku gdy pole wyboru jest zaznaczone dla środków amortyzowanych przed rozpoczęciem pracy z tym modułem należy w panelu Historia okna opisu środka trwałego podać w odpowiednim polu kwotę zmiany wartości po aktualizacji.

Zmiany wartości podlegają amortyzacji w miesiącu następnym po jej przeprowadzeniu – Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w amortyzacji dopiero w miesiącu następnym po przeprowadzeniu zmiany.

Dla amortyzacji degresywnej zwiększenia wartości podlegają amortyzacji od następnego roku degresywnego – Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w amortyzacji degresywnej w kolejnym roku.

Dla amortyzacji podatkowej przyspieszonej zmiana wartości w pierwszym roku spowoduje odliczenie części kwoty zmiany wartości w miesiącu, w którym wartość została zmieniona – Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w przyspieszonej amortyzacji podatkowej w pierwszym roku.

Dla amortyzacji przyspieszonej zezwalaj na odpisy ponad 30% wartości początkowej środka w roku przyjęcia do użytkowania (wynikające ze stopy i współczynnika) – Wybranie tego pola spowoduje, że możliwe będzie odliczenie więcej niż 30% wartości środka w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jeżeli takie wartości wynikną z parametrów amortyzacji przyjętych dla środka.

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, można zaznaczyć odpowiednie pole lub pola wyboru i zapisać zmiany.