Okna programu > Okno Ulga inwestycyjna > Panel Środki

Drukuj

Panel Środki

W tym panelu możliwe jest objęcie środka trwałego ulgą inwestycyjną tj. przydzielenie kwoty ulgi dla środka.

 

Przydzielenie kwoty ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego musi nastąpić przed wyznaczeniem dla niego amortyzacji planowanej.

 

Kwota ulgi

W tym polu widoczna jest globalna kwota ulgi dla wybranego roku działalności wprowadzona w panelu Lata działalności ustawień modułu.

 

Pozostało

W tym polu widoczna jest pozostała do wykorzystania kwota ulgi dla wybranego roku działalności, która nie została jeszcze przypisana do żadnego środka.

 

b_st_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Tabela przydzielania ulgi dla środków

W nagłówku tabeli znajdują się przyciski poleceń:

bu_dodaj

Ten przycisk uruchamia proces obejmowania środka trwałego ulgą inwestycyjną.

 

bu_usun

Ten przycisk usuwa podświetlony w tabeli środek trwały z listy objętych ulgą inwestycyjną.

 

oraz przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza tabeli:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje objęcie środka ulgą inwestycyjną.

 

bu_anuluj

Ten przycisk przerywa operację obejmowania środka ulgą bez zapisywania tego faktu.

 

Nazwa środka

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanej listy środek, któremu zostanie przydzielona kwota ulgi inwestycyjnej. Przycisk Kartoteka środków na dole listy otwiera okno Środki trwałe, w którym można wyszukać środek lub dodać nowy.

 

Środek ten powinien być wcześniej wprowadzony do ewidencji i zatwierdzony do obliczeń. Tylko takie środki trwałe są dostępne na liście.

 

Nr ewid.

W tej kolumnie pojawi się numer ewidencyjny wybranego środka.

 

Wartość

W tej kolumnie będzie widoczna wartość środka podlegająca umarzaniu.

 

Kw. obj. ulgą

W tej kolumnie należy wpisać kwotę ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego.

Po zapamiętaniu danych wprowadzonych w kolejnym wierszu liczba w polu Pozostało zmniejszy się o przypisaną dla środka kwotę objętą ulgą.