Strona startowa

Drukuj

Okno Lista umorzeń

W tym oknie widoczne są wyniki umorzenia przeprowadzonego zgodnie z warunkami ustalonymi w dialogu Wyznaczenie umorzenia.

W kolejnych kolumnach tego okna znajdują się dane identyfikujące środki, dla których dokonane zostało wyliczenie kwot umorzeń oraz kwoty umorzeń bilansowego, podatkowego i różnicy pomiędzy nimi. Można przeglądać wyniki obliczeń i jeżeli są poprawne, dokonać ich zatwierdzenia.

 

Usuń

Wybranie tego przycisku powoduje usunięcie z listy wskazanego środka. Usunięty z listy środek nie będzie miał naliczonej amortyzacji za okres. Należy dla niego powtórzyć operację wyznaczania umorzeń po określeniu przyczyn nieprawidłowości w obliczeniach.

 

ZAPISZ UMORZENIA

Wybranie tego przycisku powoduje zatwierdzenie wyliczonych kwot. Spowoduje to zmianę kwoty dotychczasowego umorzenia i aktualnej wartości środków trwałych. Zapis danych zostanie potwierdzony komunikatem o prawidłowym wykonaniu operacji lub o wystąpieniu błędów w zapisie.

 

b_st_drk

Wybranie tego przycisku powoduje otworzenie okna dialogu Raporty. Można w nim wykonać raporty umożliwiające wydruk listy umorzeń przed ich zapisaniem.