Strona startowa

Drukuj

Okno Definiowanie kryteriów

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie treści nowego kryterium lub zmodyfikowanie istniejącego. Proces definiowania polega na nadaniu odpowiedniego znaczenia poszczególnym kolumnom w definiowanym wierszu kryterium.

 

Wszystkie podane w czasie tworzenia definicji warunki (linie) zostaną połączone operatorem iloczynu logicznego, co oznacza, że muszą być spełnione jednocześnie.

 

Pomocą w realizacji tej czynności są umieszczone w górnej części okna pola i przyciski sterujące:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje zdefiniowany wiersz kryterium.

 

bu_anuluj

Ten przycisk przerywa definiowanie wiersza kryterium bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 

Nazwa filtru

W tym polu widoczna jest nazwa aktualnie definiowanego kryterium.

 

bu_dodaj

Ten przycisk dodaje nowy wiersz kryterium.

 

bu_usun

Ten przycisk usuwa podświetlony wiersz kryterium.

 

Proces definiowania polega na nadaniu odpowiedniego znaczenia poszczególnym kolumnom w definiowanym wierszu kryterium:

b_kr_pytaj

 

W tej kolumnie należy zdecydować kliknięciem, czy definiowane kryterium jest otwarte (oznaczone znakiem b_kryt_otw). W takim kryterium w czasie każdego zastosowania należy podać wartość.

 

b_kr_pole

W tej kolumnie należy wskazać, które pole będzie przedmiotem wyszukiwania. Na liście do wyboru pojawią się nazwy pól z okna, dla którego definiowane jest kryterium. Mogą to być różne listy pól, z których należy wskazać właściwe.

 

b_kr_neg

Kliknięcie w tej kolumnie powoduje zanegowanie warunku logicznego z następnej kolumny.

 

b_kr_warun

W tej kolumnie z opuszczanego pola listy należy wybrać warunek wyszukiwania dla określonego wcześniej pola. Są tu do wyboru warunki typu logicznego:

równe

większe od

mniejsze od

różne od

większe lub równe

mniejsze lub równe

 

oraz dodatkowo warunki:

pomiędzy – umożliwiający podawanie zakresu wartości spełniających kryterium.

zawierające – umożliwiający wyszukiwanie spośród pozycji tylko tych, które zawierają podany tekst.

według wzorca – umożliwiający definiowanie wzorców z zastosowaniem prostych wyrażeń regularnych. Wyrażeniem regularnym jest napis, w którym oprócz zwykłych znaków używanych w danym polu występują wieloznaczniki: * (gwiazdka), oznaczająca dowolną sekwencję znaków i ? (pytajnik), oznaczający dowolny znak.

 

b_kr_wart

W tej kolumnie należy wprowadzić wartość, wykorzystywaną w warunku wyszukiwania. Dla kryterium otwartego (oznaczone znakiem b_kryt_otw w pierwszej kolumnie) nie jest to niezbędne w procesie definiowania, ale dopiero podczas jego wykorzystywania. Jeśli jednak konkretną wartość zostanie wprowadzona, system potraktuje ją jako domyślną.