Drukuj

Inwentaryzacja - zestawienie różnic - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

Z grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Sporządził

W kolejnych polach należy wpisać osoby wykonujące zestawienie. Jeżeli pola pozostaną puste to na wydruku pojawią się tylko numer i miejsce na ręczne wpisanie nazwisk.

 

Gł. księgowy

W tym polu należy wpisać nazwisko osoby pełniącej obowiązki głównego księgowego. Jeżeli pole pozostanie puste to na wydruku pojawią się tylko miejsce na ręczne wpisanie nazwiska.

 

Części składowe

W tej ramce należy określić sposób rozliczania środków z zaewidencjonowanymi częściami składowymi w raporcie.

Drukuj części składowe środków

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje drukowanie na liście każdej części składowej, jeżeli środek trwały jest skompletowany z wielu części.

 

Nie dopełniaj wartości części składowych do wartości środka

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w sytuacji, gdy wartość środka nie jest równa sumie wartości części składowych, zostaną wydrukowane rzeczywiste kwoty. Jeżeli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, to wartość każdej części składowej zostanie przemnożona przez taki współczynnik, aby suma wartości części składowych była równa wartości środka.

 

Wartość środka jest taka jak suma wartości części składowych

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w sytuacji, gdy wartość środka nie jest równa sumie wartości części składowych, jako wartość środka zostanie przyjęta suma wartości części składowych.

 

 

Grupuj środki według miejsc użytkowania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje pogrupowanie wyników według miejsc użytkowania.

 

Pokaż tylko różnice

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie w raporcie jedynie środków, których stan jest niezgodny z oczekiwaną ilością.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.