Pojęcia podstawowe > Ograniczenia podatkowe

Drukuj

Ograniczenia podatkowe

W związku z aktualizacją z dniem 1 stycznia 1995 roku wartości środków trwałych nałożone zostały ograniczenia na przyrosty odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Obecnie obowiązująca ustawa o rachunkowości wymaga, aby ewidencja księgowa i sporządzane na jej podstawie sprawozdania finansowe dawały prawdziwy i rzetelny obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej. Konsekwencją tych wymagań są różnice pomiędzy ewidencją prowadzoną w ujęciu podatkowym i bilansowym. Powstaje więc konieczność równoczesnego prowadzenia amortyzacji podatkowej i bilansowej. System umożliwia prowadzenia dwutorowej amortyzacji: bilansowej i podatkowej. Dla środków objętych aktualizacją z dniem 1 stycznia 1995, zdefiniowane w module ograniczenia podatkowe umożliwiają już w momencie przeprowadzania aktualizacji i później, podczas wyznaczania kwot okresowych odpisów amortyzacyjnych, poprawne wyznaczenie przez system odpowiednich wartości dla celów podatkowych.

Środki, które nie były aktualizowane w styczniu 1995 roku, a więc również środki przyjęte do użytkowania po tej dacie, są amortyzowane zgodnie z ich wartością, bez uwzględniania ograniczeń podatkowych. Istnieje oczywiście możliwość rezygnacji ze stosowania ograniczeń podatkowych (pomimo przeprowadzania aktualizacji na dzień 1 stycznia 1995) i prowadzenia amortyzacji bilansowej. Dla potrzeb zastosowania tego przepisu, jeśli środek trwały był umarzany jedynie częściowo w roku 1994, system naliczy szacunkową wartość całorocznej sumy odliczeń za 1994 rok.

W celu zdefiniowania ograniczeń podatkowych w roku działalności należy w oknie Ustawienia wybierać panel Ograniczenia podatkowe, w którym można definiować ograniczenia.