Podstawowe okna programu > Okno Operacje

Drukuj

Okno Operacje

W tym oknie widoczne są wyniki wszystkich operacji przeprowadzonych kolejno w systemie. W lewej części okna widoczna jest lista przeprowadzonych operacji. Zobrazowana jest jako struktura drzewiasta, na której pojedyncze operacje zgromadzone są w katalogach miesięcy. Symbol obok daty przeprowadzenia operacji oznacza, że operacja ta została zatwierdzona. Na górze lewej części okna znajdują się przyciski poleceń:

 

b_op_zatw

Ten przycisk powoduje zatwierdzenie wybranej operacji oraz wszystkich poprzednich. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci zatwierdzenia operacji. Jeżeli operacja jest zatwierdzona to obok jej symbolu graficznego pojawia się dodatkowa ikona b_op_zn.

Zatwierdzenia operacji nie można usunąć.

 

b_op_anul

Ten przycisk powoduje anulowanie (wycofanie) wybranej operacji. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci anulowania operacji.

Anulować można jedynie ostatnią chronologicznie operację. W celu wycofania innej niezatwierdzonej operacji należy wcześniej anulować kolejno poprzednie.

 

b_op_fk

Ten przycisk powoduje uruchomienie eksportu do modułu finansowo-księgowego dokumentu opisującego wybraną operację. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno dialogu Rodzaj dokumentów.

 

b_op_szuk

Ten przycisk powoduje uruchomienie wyszukiwania dokumentu opisującego operację. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno dialogu Znajdź operację.

 

b_op_powt

Ten przycisk powoduje wydrukowanie dokumentu opisującego wybraną operację.

 

b_op_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Zmiana numeru dokumentu operacji

Niektóre operacje mogą być potwierdzane odpowiednim dokumentem. Numer dokumentu jest nadawany automatycznie podczas wykonywania operacji. W celu zmiany tego numeru należy prawym przyciskiem myszy rozwinąć dla tej operacji menu kontekstowe i wybrać z niego polecenie Dokument operacji. Spowoduje to wyświetlenie dialogu Dokument operacji, w którym można przeprowadzić zmiany. Dla operacji wykonywanych na wielu środkach takich jak Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania, dla każdego ze środków tworzony jest oddzielny dokument. W tym przypadku należy wybrać odpowiedni dokument do zmiany numeru z tabeli w prawej części okna.

Zmiana numeru może spowodować zakłócenie ciągłości numeracji określonego typu operacji, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania tej operacji.

Po wybraniu na drzewku katalogów pojedynczej operacji w prawej części okna widoczny jest panel z jej opisem.