Drukuj

Zmiany VAT w roku - parametry raportu - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Grupowanie środków

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.

Grupowanie według

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT bilansowa

KŚT podatkowa

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń bilansowych

kont umorzeń podatkowych

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

rodzajów środków

znaczników

 

Grupa

To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.

 

Zestawienie syntetyczne

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.

 

 

Uwzględnij roczne korekty VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione wykonane korekty VAT.

 

Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane w poprzednim roku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane i zlikwidowane w roku poprzedającym datę wykonania raportu.

 

Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane w roku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane i zlikwidowane w roku zawierającym datę wykonania raportu.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.