Pojęcia podstawowe > Amortyzacja

Drukuj

Amortyzacja

System umożliwia umarzanie środków trwałych według dozwolonych przepisami metod amortyzacji z zastosowaniem obowiązujących ograniczeń podatkowych. Automatycznie wylicza kwoty umorzeń miesięcznych i rocznych. Umożliwia wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wcześniej umarzanych, dołączając historię ich użytkowania. Umożliwia amortyzację według metody liniowej, degresywnej lub na podstawie indywidualnie wyznaczonych kwot umorzeń w kolejnych miesiącach. Wybór metody amortyzacji przeprowadza się podczas wprowadzania środka do ewidencji w panelu Stawki okna Środek trwały lub w oknie Wprowadzanie.

 

Metoda liniowa

Dokonując wyboru metody liniowej, przyjmujesz założenie, że dany środek trwały w czasie jego eksploatacji będzie zużywał się równomiernie. Stawki odpisów podatkowych będą tu więc stałe - niezmienne w czasie.

 

Metoda degresywna

Amortyzacja degresywna umożliwia nierównomierne rozłożenie kwot stawki amortyzacyjnej wybranego środka trwałego w czasie jego eksploatacji. W pierwszych latach użytkowania naliczane są wyższe stawki, a w miarę upływu czasu odpisy amortyzacyjne maleją. W zależności od zdefiniowanych ustawień, system rozpoczyna naliczanie odpisów według metody liniowej począwszy od roku następującego po roku, kiedy kwota amortyzacji degresywnej zrówna się z kwotą amortyzacji liniowej lub od roku następnego. System umożliwia naliczanie nowej kwoty amortyzacji w tej metodzie po upływie kolejnych lat od daty zakupu środka lub po upływie kolejnego roku obrachunkowego.

 

Amortyzacja jednorazowa

Wprowadzany środek trwały zostaje jednorazowo wprowadzony w koszty, w miesiącu wybranym w panelu Umorzenia jednorazowe ustawień modułu.

 

Amortyzacja indywidualna

Amortyzacja metodą indywidualną umożliwia określenie przez użytkownika dowolnych kwot umorzeń w kolejnych miesiącach użytkowania środka. Tak wprowadzone kwoty zastępują generowany automatycznie w innych metodach plan amortyzacji.

 

Amortyzacja naturalna

Amortyzacja (tylko bilansowa) metodą naturalną prowadzona jest przy założeniu, że zużycie środków trwałych jest jednakowe na jednostkę pracy, np. na godzinę pracy maszyny, jaką ma wykonać środek trwały w całym okresie jego eksploatacji. Umorzenie jest naliczane jako stosunek wprowadzonej wartości jednostek pracy (resursu) do całkowitego resursu eksploatacyjnego środka.

 

Nie podlega amortyzacji

Występuje wówczas, gdy określany składnik majątkowy (np. grunt) jest wymieniony w przepisach jako nie podlegający amortyzacji.

System umożliwia umarzanie środków trwałych używanych tylko sezonowo oraz obsługę amortyzacji odnoszącej się jedynie do części, a nie całości wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli wprowadzany do ewidencji środek trwały spełnia warunki przepisów dla niskocenowego środka trwałego lub stanowi wartość niematerialną i prawną, możliwe jest takie jego zakwalifikowanie i uwzględnienie tego faktu w procesie użytkowania. Środek spełniający odpowiednie warunki może być również jednorazowo umorzony i zakwalifikowany w koszty. Ustawienia z tym związane przeprowadza się podczas wprowadzania środka do ewidencji w panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

Dla każdego z wprowadzonych do ewidencji środków powinna być po zatwierdzeniu wyznaczona amortyzacja planowana, a następnie możliwe jest przeprowadzanie kolejnych umorzeń. W celu przeprowadzenia kolejnego umorzenia należy wybrać przycisk polecenia b_st_umr w oknie Środki trwałe i w otwartym dialogu Wyznaczenie umorzenia zdefiniować zakres przeprowadzanego umorzenia. Jeżeli w procesie użytkowania środek trwały zostanie zamortyzowany, to informacja o tym zostanie automatycznie dołączona do danych środka i po otwarciu okna z opisem środka trwałego na panelu Nazwa pojawi się czerwona pieczęć c_zamort.