Drukuj

Dialog Czytaj dane z pliku

W tym oknie dialogu możliwe jest ustalenie parametrów wczytania na listę w oknie Inwentaryzacja środków trwałych, pliku tekstowego powstałego w wyniku prowadzenia inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

 

Nazwa pliku

W tym polu należy wpisać lub wskazać nazwę pliku, z którego powinny być wczytane wyniki spisu. Przycisk b_inw_cz1 otwiera systemowe okno Otwórz, w którym można wskazać położenie pliku do wczytania.

 

Separator pól

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak oddzielający zawartość kolejnych kolumn wiersza, we wczytywanym pliku tekstowym. Do wyboru właściwego należy wykorzystać opis czytnika kodów kreskowych.

 

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odczytanie z pliku źródłowego pierwszego wiersza i wyświetlenie nazw kolumn w polu Pola w pliku.

 

Przyporządkowanie pól

W tej ramce należy wykorzystując przyciski poleceń b_inw_cz2 i b_inw_cz3 przyporządkować kolumny pliku źródłowego, kolumnom listy widocznym w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Czytaj

Wybranie tego przycisku powoduje odczytanie zawartości pliku źródłowego i wprowadzenie zawartych w nim danych do bazy firmy.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje rezygnację z wczytywania danych.

 

Pomoc

Wybranie tego przycisku otwiera okno pomocy kontekstowej.