Drukuj

Panel Konta – okno Środek trwały

W panelu Konta możliwe jest przeglądanie i wprowadzanie informacji istotnych dla zdefiniowania obiegu dokumentacji procesu użytkowania środka trwałego oraz zarejestrowanie dokumentacji jego zakupu lub wytworzenia. Dla środka zostają tu przypisane konta księgowania wyników operacji.

 

Szablon księgowania

W tym polu widoczna jest nazwa szablonu księgowania przypisanego do środka trwałego lub informacja Brak szablonu księgowania. Wybór i zmiana szablonu księgowania są możliwe po wybraniu przycisku b_st_zmsz otwierającego okno dialogu Zmiana szablonu księgowania. Szablon księgowania można wybrać spośród wcześniej zdefiniowanych w panelu Szablony księgowań ustawień modułu. Szablon księgowania definiuje dokładnie sposób rozksięgowania wyników operacji i ich przesyłania do modułu finasowo-księgowego.

Extra Wybranie przycisku b_st_histkont obok pola z nazwą szablonu otwiera okno dialogu Historia zmian szablonu ks. środka.

 

Używaj zawsze kont zdefiniowanych w szablonie

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduję, że dla środków przypisanych do centrów kosztów wykorzystywany jest szablon księgowania widoczny w tym panelu, a nie zestaw kont z centrum kosztów.

Po przeprowadzeniu rozdziału amortyzacji panel jest podzielony na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest inny zestaw opisanych poniżej kont specjalnych.

 

W parametrach bilansowych:

Konto środka trwałego

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest zaksięgowany środek trwały. Standardowo są to konta z grupy 010-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Konto umorzeń

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

W parametrach podatkowych:

Konto umorzeń

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń podatkowych. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Konto różnicy

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota różnicy pomiędzy umorzeniem podatkowym i bilansowym. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Um. poza kosztami

W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym są księgowane kwoty ulg inwestycyjnych i refundacji. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

Mechanizm działania kont specjalnych polega na zastąpieniu kontem wprowadzonym w tym panelu odpowiedniego konta w szablonie księgowania. Konta specjalne nie działają bez udziału szablonu księgowania. Jeżeli pola kont specjalnych są puste (-brak konta-) to konta z szablonu księgowania nie są zamieniane.

Poniżej znajdują się pola:

 

Parametry kont

W polach tych można wpisać parametry kont środka, jeżeli są wykorzystywane.

 

Dokumenty zakupu

W dolnej części panelu znajduje się tabela, w której można ewidencjonować wszystkie dokumenty związane z zakupem i zmianami wartości środka trwałego. Ponad tabelą znajdują się przyciski poleceń sterujących dodawaniem i usuwaniem dokumentów zakupu:

 

b_st_dokdod

Ten przycisk uruchamia proces wprowadzania kolejnego dokumentu uaktywniając następny wiersz tabeli.

 

b_st_dokusu

Ten przycisk usuwa podświetlony w tabeli dokument.

 

Tabela zawiera kolumny:

 

Data

W tej kolumnie należy wpisać datę wystawienia dokumentu zakupu środka, jego elementów lub dokumentu wytworzenia środka.

 

Nazwa dokumentu

W tej kolumnie należy wpisać dane identyfikujące dokument.

 

Kontrahent

W tej kolumnie należy wybrać z opuszczanego pola listy nazwę kontrahenta, od którego został nabyty środek trwały. Przycisk Kartoteka kontrahentów na dole listy otwiera okno Lista kontrahentów, w którym można wyszukać kontrahenta lub dodać nowego.