Drukuj

Dialog Rodzaj dokumentów

W tym dialogu należy wybrać jaki rodzaj dokumentów opisujących przeprowadzone operacje będzie wyeksportowany. Do wyboru jest jedna z opcji:

Wartości bilansowe

Wartości podatkowe

oraz, które dekrety zostaną uwzględnione. Domyślnie zaznaczone są obie możliwości:

Dekrety podstawowe

Dekrety równoległe

 

Wykonaj

Wybranie tego przycisku spowoduje otworzenie okna Księgowanie.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania eksportu.

 

Jeżeli okno dialogu jest otwierane dla wybranego miesiąca (podświetlona nazwa miesiąca w oknie Operacje), to wyświetlane są dodatkowo:

pola wyboru z nazwami operacji,

pola z datami ograniczającymi okres.

 

Jeżeli okno dialogu jest otwierane dla operacji inwentaryzacji, to wyświetlane są dodatkowo pola wyboru:

Inwentaryzacja - niedobory

Inwentaryzacja - nadwyżki