Historia środka - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Pokaż wszystkie operacje

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie wszystkich operacji dotyczących środka trwałego. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, to pokazane zostaną jedynie operacje do dnia określonego w polu Stan na dzień.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.