Definiowanie zestawienia - dialog

W tym oknie można zdefiniować zestaw danych dostępnych w oknie programu, który będzie stanowił podstawę raportu własnego użytkownika. Raport służy do wypełnienia arkusza programu Excel zdefiniowanym zestawem danych.

 

Nazwa zestawienia

W tym polu należy wpisać nazwę, pod jaką definiowany zestaw danych będzie widoczny na liście raportów do Excela zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Dostępne kolumny

Ta lista zawiera listę wszystkich kolumn tabeli w oknie Środki trwałe, z których można wybrać kolumny przeznaczone do eksportu i wykorzystując przyciski pomiędzy listami kolumn, przenieść je na listę Wybrane kolumny.

 

Wybrane kolumny

Ta lista zawiera zestaw kolumn tabeli wybranych do eksportu.

 

>

Ten przycisk polecenia powoduje przeniesienie nazwy kolumny wybranego z listy Dostępne kolumny na listę Wybrane kolumny.

 

<

Ten przycisk polecenia powoduje przeniesienie nazwy kolumny wybranego z listy Wybrane kolumny na listę Dostępne kolumny.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być przedstawione kwoty. Dostępne są opcje:

bilansowe i podatkowe

bilansowe

podatkowe

 

Pokaż wartości środków według

Z tej grupy opcji należy wybrać jak wartości środków mają być wyświetlone. Dostępne są opcje:

daty zakupu środka

daty przyjęcia do użytkowania

 

Środki sprzedane i zlikwidowane

W tej ramce należy określić sposób traktowania środków sprzedanych i zlikwidowanych.

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako sprzedane.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje ujęcie w raporcie środków zaewidencjonowanych jako zlikwidowane.

 

Nie uwzględniaj korekt umorzenia

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, nie objęcie zestawieniem kwot korekt umorzeń.

 

Zapisz

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie definicji zestawienia.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez zapisanie definicji zestawienia.