Podstawowe okna programu > Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia

Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia

W tym oknie widoczny jest plan umarzania środków trwałych i jego realizacja.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna katalogów lub kategorii w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista środków trwałych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna.

W kolumnach tabeli pokazane są kwoty umorzeń środków w kolejnych miesiącach roku wybranego z opuszczanego pola listy w górnej części okna. Kwoty umorzeń planowanych są wyświetlone zwykłą czcionką, natomiast kwoty umorzeń przeprowadzonych są wyświetlone czcionką pogrubioną o zmienionym kolorze. Zatrzymanie kursora nad komórką zawierającą kwotę, powoduje wyświetlenie etykiety z listą zawierającą historię zmian tej kwoty. Nagłówki kolumn Nr, Nazwa i Nr ewid.są równocześnie przyciskami sortującymi. Kliknięcie nagłówka powoduje uporządkowanie wierszy tabeli według kolejności w kolumnie pod nagłówkiem.

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla zostaną wyświetlone dane.

 

Ponadto powyżej tabeli widoczne są przyciski polecenia:

 

b_st_apl

Ten przycisk umożliwia wyznaczenie planu amortyzacji. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wyznaczenie amortyzacji planowanej.

 

b_st_umr

Ten przycisk umożliwia wyliczenie kwot umorzenia. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wyznaczenie umorzenia.

 

b_apl_kr

Ten przycisk otwiera okno dialogu Korekta planu amortyzacji lub Korekta umorzenia, zależnie od rodzaju kwoty zaznaczonej w tabeli.

 

b_apl_bpl

Ten przycisk powoduje ukrycie w tabeli środków, dla których nie została wyznaczona amortyzacja planowana.

 

b_apl_bku

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w tabeli kwot nie zawierających przeprowadzonych korekt.

 

b_apl_bht

Ten przycisk powoduje ukrycie historii zmian kwot.

 

b_st_exc

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów, wysyłających wyniki swojego działania do arkusza Excel. Jego wybranie otwiera okno Raporty.

 

b_apl_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Zamiast kwot umorzeń mogą być wyświetlone napisy informujące o przyczynie nienaliczania amortyzacji planowanej, np. objęcie w danym roku środka trwałego ulgą inwestycyjną.

 

Kopiowanie do Excel

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excel. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.