Przelewy > Polecenie elektronicznego przelewu zbiorczego MPP

Drukuj

Polecenie elektronicznego przelewu zbiorczego MPP

Realizując przelew zbiorczy MPP należy wybrać wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie, za który wykonywany jest przelew (nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc).

 

Przelew zbiorczy wykonywany jest dla wszystkich wybranych dokumentów bez względu na oznaczenie (Rejestr podatników, MPP, MPP dobrowolny).

 

Sposób uruchomienia raportu:

Okno Rozrachunki > Operacje > e-Przelew zbiorczy > raport Zleć e-Przelew MPP.

 

Po uruchomieniu raportu wyświetlany dialog przypominający o wybraniu wszystkich faktur kontrahenta w okresie, za który przygotowywany jest przelew. Po potwierdzeniu otworzone zostanie okno ustawień przelewu.

 

Okno ustawień przelewu

Nasze konto bankowe – przycisk btn_3dot_01 otwiera okno wyboru rachunku bankowego firmy, z którego wykonywany bezie przelew. W oknie kartoteki rachunków bankowych widoczne są tylko te konta, których waluta odpowiada tworzonemu przelewowi. W polach W banku oraz Nr rachunku prezentowane są informacje o wybranym rachunku bankowym.

 

Okres za który dokonywana jest płatność podaj okres (nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc), za który przygotowywany jest przelew zbiorczy, lub wyraz zaliczka. Wprowadzony okres zostanie zostanie przepisany do pola Nr faktury przelewu.

Data przelewu – program podpowiada datę dla przelewu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza.

Drukuj zbiorówkę – zaznacz aby przygotować wydruk zbiorówki.

 

Po kliknięciu Dalej otworzy się okno wyboru rachunków bankowych i ich weryfikacji.

 

Wybór i weryfikacja rachunków bankowych

Przelew zbiorczy MPP można wykonać tylko jeśli wszystkie rozrachunki kontrahenta wykonywane są na ten sam rachunek bankowy, w związku z tym program wyświetli okno umożliwiające weryfikację i wybór rachunków bankowych dla kontrahentów.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja listy - grupowanie

 

W kolumnie ico_fk_01 ikona ico_fk_02 oznacza rozrachunki, które mają rożne rachunki bankowe dla kontrahenta.  Aby wybrać rachunek bankowy kontrahenta dla przelewu zbiorczego MPP rozwiń listę i wybierz jeden z rachunków (prezentowane są tylko rachunki bankowe użyte na wybranych rozrachunkach) lub kliknij przycisk Lista rachunków aby tworzyć okno z wyborem wszystkich rachunków bankowych kontrahenta. Wskazany rachunek bankowy zostanie zastosowany do wszystkich rozrachunków kontrahenta.

 

img_fk_22

 

Aby sprawdzić zgodność rachunków bankowych z białą listą podatników VAT zaznacz w pierwszej kolumnie rozrachunki, których rachunki bankowe chcesz zweryfikować i kliknij Sprawdź.

 

Zależnie od ustawienia parametrów stałych dla firmy może zostać wyświetlony dialog z wyborem sposobu weryfikacji.

Parametry stałe - Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta>>

 

Komunikat wyświetli informację z podsumowaniem operacji weryfikującej rachunki bankowe:

aktualne dane – liczba kontrahentów, których rachunki bankowe zostały zweryfikowane poprawnie.

zaktualizowane dane – liczba kontrahentów, dla których status rachunku bankowego się zmienił.

rozrachunki bez wskazanego rachunku bankowego – liczba rozrachunków, dla których nie uzupełniony został rachunek bankowy, w związku z czym nie można ich sprawdzić.

 

Status weryfikacji poszczególnych rachunków prezentowany jest w kolumnie Rejestr:

img_fk_25 – rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście podatników VAT (stan bieżący).

img_fk_24 – brak weryfikacji na dzień bieżący, ale rachunek bankowy był wcześniej zweryfikowany poprawnie. Data ostatniej weryfikacji znajduje się w kolumnie Data weryfikacji.

ico_fk_03 – rachunek bankowy nie znajduje się na białej liście podatników VAT.

 

Po kliknięciu przycisku Dalej rozpocznie się generowanie przelewów. Wystawione przelewy elektroniczne przesyłane są do modułu Repozytorium Dokumentów i umieszczane na liście w katalogu Przelewy.