Ustawienia > Ustawienia główne > Zakładka Zlecenia

Drukuj

Zakładka Zlecenia

img_16

 

Pola widoczne na zakładce Zlecenia:

Naliczaj koszt w/g czasu rzeczywistego operacji – pole wyboru; zaznaczenie pola spowoduje naliczanie kosztów według rzeczywistego czasu, jaki był potrzebny na wykonanie danego wyrobu.

Wypełniaj automatycznie koszty wartością nominalną – pole wyboru; zaznaczenie pola spowoduje automatyczne wypełnienie w zleceniach zdefiniowanych wcześniej kosztów dodatkowych.

Zliczaj operacje na podstawie wykonawców – pole wyboru:

włączona opcja - poszczególne operacje w zleceniu należy wprowadzić w zakładce „Karta pracy”; operacje te po zapisaniu automatycznie zostaną odświeżone w zakładce „Marszruta”

wyłączona opcja - można niezależnie wprowadzać wykonawców w zakładce „Wykonawcy” i niezależnie w zakładce „Marszruta” uzupełniać informacje o rzeczywistej i wykonanej ilości wyrobu

Używaj szczegółowych czasów rozpoczęcia i zakończenia w karcie pracy – zaznaczenie spowoduje możliwość uzupełnienia pól „Start operacji” i „Koniec operacji” na karcie pracy.

Pokaż planowane daty na linii operacji w zleceniu – włączona opcja skutkuje tym, że na zakładce „Marszruta” widoczne są pola „Start operacji” i „Koniec operacji”.

Wyłącz aktualizację cen dostawy przy zamykaniu zlecenia – zaznaczenie spowoduje, iż cena dostawy nie będzie podlegała aktualizacji. Nie są uwzględniane korekty wartości materiałów dokonane po wydaniu do produkcji.

Wyłącz generowanie korekt wartości przy zamykaniu zleceń – zaznaczenie spowoduje, że przy zamykaniu zlecenia nie będą automatycznie wystawiane korekty wartości.

Czekaj na wystawienie dokumentu magazynowego – włączenie opcji spowoduje, że automatycznie będzie pojawiała się informacja o wystawionych dokumentach magazynowych na zleceniu. Informacja ta powinna pojawić się w przeciągu 45 sekund. Po tym czasie oraz przy wyłączonej opcji konieczne będzie po wystawieniu dokumentu magazynowego odświeżenie zlecenia, w celu pojawienia się informacji o numerze wygenerowanego dokumentu magazynowego.

 

Pola dodatkowe do zleceń

Na zakładce widoczne są predefiniowane pola dodatkowe, po dwa dla każdego rodzaju danych.

Nazwy pól dodatkowych (tekst, liczba, data, zaznaczenie, lista) - pola dodatkowe, których wprowadzone nazwy pojawią się na zleceniu. Listy wyboru konstruowane są na podstawie nazwy oraz źródła danych. Źródła danych definiuje się za pomocą zapytania SQL. W przypadku nie wypełnienia nazw pól dodatkowych pozostaną one na zleceniu nieaktywne.

 

Aktywny w trybie edycji przycisk Wybór pól dodatkowych otwiera okno mechanizmu umożliwiającego dodawanie dodatkowych pól.

 

img_pzf_oz_02

 

W kolumnie Typ danych można z rozwijanej listy wybrać jaki rodzaj danych pole będzie przechowywało.

 

img_pzf_oz_03

 

Pola z danymi typu Lista wykorzystuje podawane w kolumnie Źródło dla pola typu lista zapytanie SQL do wypełnienia rozwijanej listy dostępnymi dla niej wartościami.

 

Zapytanie SQL powinno zwracać przynajmniej jedną kolumnę. Jeśli zapytanie zwraca wiele kolumn wtedy wartości z:

drugiej kolumny będą wyświetlane na liście wyboru,

pierwszej kolumny wprowadzane będą po wyborze elementu listy.

 

 

Zobacz także:

Atrybuty dodatkowe w zleceniu produkcyjnym

Wprowadzanie kart pracy do zlecenia