Kartoteki > Towary

Drukuj

Towary

Kartoteka Towary wyróżnia się spośród pozostałych kartotek sposobem obsługi, ponieważ poza prezentacją listy towarów pobranych z modułu Handel umożliwia definiowanie dodatkowych własności dla towarów (przycisk Dane dla wybranego towaru). Lista towarów będzie widoczna w oknie kartoteki Towary po użyciu przycisku Szukaj, który automatycznie odświeża listę towarów wprowadzonych w module Handel.

 

img_25

 

Przyciski okna Lista towarów:

Szukaj – przycisk ten odświeża listę towarów; umożliwia wyszukiwanie po kodzie lub/i nazwie towaru.

Dane – wyświetla szczegółowe informacje o towarze.

Wydruk listy – umożliwia wydrukowanie listy towarów.

 

Po zaznaczeniu towaru na liście i wybraniu przycisku Dane lub podwójnym kliknięciu wybranego towaru z listy, zostanie wyświetlony formularz danych towaru:

img_26

 

Dane szczegółowe towaru widoczne na zakładce Dane zostały podzielone na 2 kolumny:

Dane kartoteki Handel – dane pobierane z modułu Handel,

Parametry dodatkowe – pola dodatkowe definiowanie w Produkcji.

 

Dla każdego towaru można zdefiniować jego wymiary, wagę, dni dostawy. Zaznaczenie pola Generowanie nr seryjnych spowoduję, że system w sposób automatyczny będzie generował numery seryjne. Zaznaczenie pola Generowanie nr partii spowoduję, że system w sposób automatyczny będzie generował numer partii. Możliwe jest zaznaczenie tylko jednego z w/w pól. Pole Szablon numeracji prezentuje wzorzec numeracji partii.

 

Szablony numeracji serii/partii:

#n kolejny numer

#z numer zlecenia

#m lub M miesiąc

#r lub R rok

#W wydział

 

Niewypełniony szablon powoduje wpisanie na dokumencie numeru zlecenia.

 

Ponadto w części parametrów dodatkowych widoczne są dodatkowe opcje, takie jak: Domyślna technologia (domyśla technologia dla towaru), Precyzja JM (wykorzystywana przy zaokrąglaniu np. na potrzeby strat produktu w trakcie produkcji) oraz Grupa wyrobów (przypisuje się towar do klasyfikacji ustalonej wcześniej w kartotece „Grupy wyrobów”).

 

Na zakładkach Technologie, Składniki technologii, Historia zleceń widoczne będą szczegółowe dane dotyczące wystawionych zleceń produkcyjnych dla danego towaru.

 

Na zakładce Historia cen w sposób graficzny prezentowana jest historia cen danego towaru.