Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Drukuj

Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Przy tym trybie pracy inaczej niż dla trybu automatycznego będą pobierane surowce do produkcji oraz oddawane do magazynu wyprodukowane towary.

 

Przycisk Zamienniki umożliwia wymianę surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej. Przycisk dostępny jest jedynie na zleceniu wygenerowanym z karty technologicznej ze sposobem pobrania ręcznym.

 

Aby pobrać do produkcji należy:

na zakładce BOM zlecenia wybrać przycisk Wypełnij pobranie.

img_76

 

Zostanie zaktualizowana ilość w kolumnie Do pobrania o ilość z kolumny Plan. Można ręcznie zaktualizować ilości, jakie zostaną pobrane, czyli własnoręcznie wpisać inne ilości w kolumnie Do pobrania.

wybrać przycisk Zapisz w górnym panelu zlecenia,

wybrać kolejno: Operacje magazynowe > Pobierz z magazynu.

 

Po pomyślnym pobraniu zostanie zaktualizowana kolumna Pobrane o takie ilości, jakie zostały wpisane w kolumnie Do pobrania.

img_77

 

Podczas pobierania z magazynu, podobnie jak w trybie automatycznym tworzone są w Handlu dokumenty wydania do produkcji. Na zakładce Magazyn widoczne będą informacje o wystawionych dokumentach magazynowych.

img_78

 

Nie należy ręcznie modyfikować w module Handel dokumentów magazynowych wystawionych z modułu Zarządzanie Produkcją.

 

Podpowiedz komplet jest funkcją za pomocą, której można określić ilości do pobrania stanowiącą wielokrotność ilości planowanej (kolumna Plan). Wybiera się wówczas przycisk Podpowiedz komplet widoczny na zakładce BOM. W oknie Wprowadzanie ilości surowców do pobrania wpisuje się wartość odpowiadającą kompletom ilości planowanych do pobrania:

img_79

 

W kolumnie Do pobrania pojawia się wówczas ilość stanowiąca iloczyn ilości planowanej i wpisanej, jako ilość kompletów.

Realizując zlecanie w trybie ręcznym można również wydać do produkcji z magazynu handlowego surowce pochodzące z konkretnej dostawy. Na zakładce „BOM” dla wskazanej pozycji wybiera się spod prawego przycisku myszy opcję Wydaj dostawę.

img_80

 

W uruchomionym oknie Wybór dostawy zaznacza się dostawę, z której chce się pobrać surowiec do produkcji. Następnie wpisuje się ręcznie ilość pobieraną do produkcji w kolumnie „Ilość” i wybiera się widoczny w lewym górnym rogu przycisk Wydaj wskazane dostawy. Ilość pobrana ze wskazanej dostawy będzie widniała w kolumnie Pobrane.

img_81

 

Na zakładce Magazyn w kolumnie Atrybut będą widniały informacje o numerach dostaw, z których został pobrany surowiec do produkcji.

img_82