Harmonogramowanie produkcji > Planowanie produkcji > Automatyczna optymalizacja harmonogramu

Drukuj

Automatyczna optymalizacja harmonogramu

 

W celu automatycznego przypisania zasobów do operacji oraz optymalnego rozplanowania zadań w czasie,w oknie harmonogramu wybiera się przycisk: Optymalizuj. Jego użycie wywołuje kolejne okno: Optymalizacja harmonogramu (algorytm genetyczny).

img_105

 

Automatyczną optymalizację harmonogramu uruchamia przycisku Rozpocznij. Proces ten będzie trwał aż do momentu przerwania go przez użytkownika – przycisk Stop.

 

Ze względu na charakter wykonywanych operacji proces optymalizacji może być długotrwały. W każdym momencie można go zakończyć przyciskiem Stop.

 

Optymalizacja może zakończyć się również samoczynnie po wyszukaniu stałego dopasowania (wartość w polu Dopasowanie) dla określonej liczby generacji (wartość w polu Generacja). Zależność ta została opisana przy charakterystyce parametru Przerwij gdy dopasowanie stałe od „50” generacji.

 

W części Parametry optymalizacji widoczne są następujące parametry:

Relokacja zasobów:

Zezwalaj na relokację stanowisk (domyślnie zaznaczone) - oznacza przydzielenie stanowisk do operacji. Optymalizator harmonogramu będzie szukał optymalnych rozwiązań przyporządkowując zasoby tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszy układ. Optymalizator przy relokacji stanowiska kieruje się następującymi zasadami:

jeśli w technologii zostało wskazane stanowisko, to optymalizator nie zmieni przypisanego zasobu,

jeśli w technologii stanowisko nie zostało przypisane, a zostało określone gniazdo, to według współczynnika współbieżności optymalizator będzie przyporządkowywał stanowisko /stanowiska do operacji,

jeśli w technologii nie wskazano stanowiska, ani gniazda, to optymalizator przypisze stanowisko, które w ustawieniach nie ma  wybranego gniazda. Jeżeli taki słownik nie jest zdefiniowany, stanowisko nie zostanie przypisane.

Zasady harmonogramowania:

Przesuń zadania przeterminowane (nierozpoczęte) (domyślnie zaznaczone) - optymalizator uwzględni w harmonogramie zadania przeterminowane, których realizacja nie rozpoczęła się w zaplanowanym terminie - automatycznie zmieni im datę rozpoczęcia i umiejscowi w szeregu innych zadań z planu.

Przerwij gdy dopasowanie jest stałe od „50” generacji (domyślna wartość podana, parametr odznaczony) - pracę optymalizatora harmonogramu można opisać jako automatyczne poszukiwanie najlepszego optymalnego rozwiązania. Najpierw następuje wybór określonej puli najlepszych rozwiązań (pula populacji), które następnie w ramach określonego zasięgu (zasięg wyboru) poddawane są krzyżowaniu celem uzyskania kolejnych najlepszych rozwiązań. Jeden taki cykl nazywany jest Generacją. Optymalizator będzie wykonywał kolejne cykle szukając najlepszego rozwiązania (wartość funkcji Dopasowanie). Po zaznaczeniu parametru Przerwij gdy dopasowanie stałe od „50” generacji optymalizacja zakończy się po wyszukaniu stałego dopasowania dla określonej liczby generacji.

Jeśli pomimo przechodzenia przez kolejne generacje wartość dopasowania (parametr Dopasowanie) pozostaje na stałym poziomie, to znaczy, że optymalizator nie znajduje już lepszego rozwiązania i można zakończyć proces automatycznej optymalizacji. Odznaczenie tego parametru powoduje, że proces optymalizacji harmonogramu samoistnie się nie kończy. W celu przerwania procesu należy wybrać przycisk Stop.

 

Dodatkowe parametry optymalizatora harmonogramu: Rozmiar populacji i Zasięg wyboru będą dostępne po włączeniu w ustawieniach systemu następującego parametru: Pokaż parametry pracy optymalizatora harmonogramu (Ustawienia główne > zakładka Harmonogram ).

 

Rozmiar populacji (domyślnie wartość 16) - to liczba wyszukanych najlepszych rozwiązań. Populacja ta następnie zostanie poddana krzyżowaniu i mutacji w ramach zasięgu wyboru.

Zasięg wyboru (domyślnie wartość 7) - to wartość określająca ilość pobranych z puli populacji rozwiązań, które będą krzyżowane i mutowane tworząc kolejną populację do dalszego przeszukiwania.

 

Zmiana wartości dla obu parametrów ma wpływ na dokładność i czas trwania procesu optymalizacyjnego. Podniesienie rozmiaru populacji zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia najlepszego optymalnego rozwiązania przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy optymalizatora harmonogramu. Wprowadzając inne wartości warto uwzględnić także proporcje liczbowe pomiędzy rozmiarem populacji, a zasięgiem wyboru (zalecane jest, aby wartość zasięgu była trochę mniejsza niż połowa wartości populacji).

 

Optymalizator harmonogramu porządkuje kolejność operacji technologicznych realizujących zadania z planu. Przelicza potrzebne czasy, parametry i ustala nowe daty i czasy rozpoczęcia, daty i czasy zakończenia oraz czasy trwania zgodnie z czasem potrzebnym na wykonanie poszczególnych operacji, ustawionymi poprzednikami, zajętością stanowisk lub maszyn w danym czasie. Harmonogram sprawdza czy układ poprzedników i operacji jest poprawny. Operacje alokowane są zgodnie ze średnią wynikającą z kalendarza przypisanego stanowiska oraz kalendarza danej operacji. Gniazda i stanowiska są przypisywane do operacji zgodne ze zdefiniowaną technologią produkcji. Jeśli w technologii zostało wybrane samo gniazdo, bez stanowiska, to do wykonania operacji zostanie przyporządkowane dowolne wolne stanowisko z tego gniazda. Jeśli w karcie wskazano konkretnie gniazdo i stanowisko, to dokładnie to stanowisko będzie przydzielone do operacji. W sytuacji, w której nie zostało wybrane gniazdo produkcyjne dla operacji, przypisane zostanie stanowisko, które nie ma w ustawieniach przypisanego gniazda. Przy przyporządkowywaniu stanowisk do operacji, poza standardowym kalendarzem uwzględniane są wyjątki wprowadzone do kalendarza stanowiska (Ustawienia > Kalendarze – wyjątki). Jeśli dla stanowiska nie jest przypisany kalendarz, to zadanie jest realizowane w trybie 24 h /7 dni w tygodniu.

Dokładność czasowa harmonogramowania wynika z wprowadzonych ustawień (Ustawienia > Ustawienia planowania > Ustawienia harmonogramu > Dokładność harmonogramowania: Godzina, 30 min, 15 min.).

 

img_106

 

Przycisk Akceptuj zapisuje utworzony harmonogram. W tym czasie sprawdzana jest jeszcze zgodność harmonogramu planu ze strukturą harmonogramu głównego produkcji - operacje są nanoszone na harmonogram główny. Jeśli wystąpią jakieś niezgodności harmonogramu planu i harmonogramu globalnego (np. nadmierne alokacje zasobów), to zapisywanie planu zostanie przerwane, a w uruchomionym oknie Listy konfliktów harmonogramu pojawią się informacje o konfliktach z operacjami na harmonogramie głównym. Można wówczas własnoręcznie zmodyfikować parametry operacji, np. wybrać inne stanowisko lub zmienić termin realizacji zlecenia na harmonogramie i zaakceptować własnoręcznie wprowadzone zmiany. Można również usunąć wprowadzony termin (kolumna Termin na planie), a następnie przeprowadzić ponowną automatyczną optymalizacje i zapisać harmonogram.