Rozpoczęcie pracy > Podatki

Drukuj

Podatki

Po zainstalowaniu programu i utworzeniu grupy firm oraz podczas zmian w organizacji rozliczeń podatkowych np. po rozpoczęciu nowego roku obrachunkowego, należy sprawdzić ustawienia programu wykorzystywane do prowadzenia obliczeń podatków.

 

Ustawienia podatkowe zgrupowane są w oknie Ustawień [Ctrl+7] w gałęzi Podatki.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Wykorzystywane deklaracje

W grupie ustawień Podatki > Deklaracje podatkowe zaznacz w pierwszej kolumnie deklaracje, które mają być dostępne do wykorzystywania na liście w oknie dialogu Wzór deklaracji.

 

Terminy płatności

W grupie ustawień Podatki > Terminy płatności wprowadź terminy, w których powinny zostać dokonane płatności podatków, składek ZUS i wynagrodzeń.

 

Dodatkowo, aby podczas rejestracji płatności program wykorzystywał ustawienia z tego panelu do wypełniania dat płatności, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach karty Daty zapłaty zobowiązań w oknie Parametry pracy dla grupy.

 

Ustawienia dla podatku dochodowego

W grupie ustawień Podatki > Skala podatkowa sprawdź aktualność skali podatku dochodowego od osób fizycznych dla aktualnego Roku. Jeśli trzeba je poprawić kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

 

W grupie ustawień Podatki > Umowy o pracę sprawdź wartości wykorzystywane do rozliczania podatku dochodowego osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę dla poszczególnych miesięcy i lat. Jeśli trzeba je poprawić kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

 

W grupie ustawień Podatki > Umowy cywilnoprawne sprawdź wartości wykorzystywane do rozliczania podatku dochodowego osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych dla poszczególnych miesięcy i lat. Jeśli trzeba je poprawić kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

 

Ustawienia dla składek ZUS

W grupie ustawień Podatki > Stawki ZUS sprawdź aktualność stawek ZUS dla poszczególnych miesięcy i lat. Jeśli trzeba je poprawić kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb edycji.

 

W grupie ustawień Podatki > Inne sprawdź stosowanie ograniczeń kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia dla aktualnego Roku. Jeżeli jest zaznaczone pole wyboru przy pozycji Zmniejszanie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek, to ograniczenie jest włączone. W takiej sytuacji, gdy wyliczona składka zdrowotna od wynagrodzenia jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, to kwota składki jest ograniczona do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy.

 

Ustawienia dla podatku VAT

W grupie ustawień Podatki > Inne sprawdź poprawność ustawień stosowanych w rozliczeniu podatku VAT.

 

W pozycji Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem sprawdź zgodność wprowadzonej liczby z rzeczywistym udziałem kwot obrotu z działalności uprawniającej do odliczenia VAT i obrotu ogółem, obliczone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na podstawie obrotów poprzedniego roku.

 

Wartość ta powinna wynosić:

Dla firmy rozpoczynającej działalność 100%.

Dla istniejącej firmy, która została wprowadzona do ewidencji w programie powinna być zgodna z wartością wyliczoną na podstawie dokumentacji rejestru sprzedaży prowadzonej w poprzednim roku.

Dla firmy, która kolejny rok prowadzi ewidencję w programie Mała Księgowość, wartość udziału można wyliczyć wybierając przycisk Proporcja VAT. Otwarte zostanie okno Proporcja VAT, w którym można dokonać obliczeń i wprowadzić wynik do ustawień.

 

Limit przychodów z najmu prywatnego określa kwotę, powyżej której Najem prywatny wykazywany jest na deklaracji PIT-28 ze stawką 12,5%. Przychody z najmu prywatnego wykazywane są tylko dla firm (lub innych źródeł przychodu), w których właściciel posiada 100% udziałów, oraz dla których wybrano działalność Najem, podnajem, dzierżawa z opcją Najem prywatny.

 

Przychód z najmu na dokumentach należy rejestrować ze stawką podstawową (8,5%).

 

Limit wydatków związany z użytkowaniem pojazdu firmowego określa limit dla odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu firmowego.

 

Limit wydatków związany z użytkowaniem pojazdu prywatnego określa limit dla odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu prywatnego.