Pojęcia podstawowe > Koszty odroczone

Drukuj

Koszty odroczone

Przez koszty odroczone należy rozumieć takie koszty, które są księgowane do KPiR w miesiącach późniejszych niż miesiąc ich poniesienia.

W celu prawidłowego księgowania takich kosztów należy:

W miesiącu zakupu zaksięgować koszt w KPiR w kolumnie koszty odroczone oraz w odpowiednim rejestrze VAT zakupu.

Poleceniem Koszty odroczone z menu kontekstowego otworzyć okno Koszty odroczone. Wprowadzić sposób rozksięgowania kosztów odroczonych w kolejnych miesiącach.

Podczas zamykania miesiaca, do którego przypisane zostało księgowanie kosztu odroczonego pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie księgowania kosztu odroczonego. Jego potwierdzenie spowoduje zaksięgowanie odpowiedniej kwoty w KPiR.