Strona startowa

Drukuj

Dialog Wybór opcji wykresu raportygraficzne

W tym dialogu można wybrać ustawienia z jakimi zostanie wykonane zestawienie danych do zaprezentowania w formie wykresu.

 

Dostępne do wyboru opcje ustawień zależą od wywoływanego wykresu.

 

Zestawienie według:

Dostępne są dwie możliwości określenia daty, według której będą pobierane dane do zestawienia: data wpisu (data zdarzenia gosp.) lub data wystawienia (termin płatności). Zmiana następuje przez klinkięcie na nazwie daty.

 

Opcja ta jest dostępna tylko w oknach, gdzie istnieje możliwość takiego wyboru.

 

Zestawienie za okres

Z tej rozwijanej listy można wybrać jedną z pozycji opisowo określających zakres dat okresu dla którego zostanie wykonane zestawienie. Dostępne są:

Dzień dzisiejszy

Dzień wczorajszy

Poprzedni miesiąc

Bieżący miesiąc do dziś

Bieżący kwartał do dziś

Bieżący rok do dziś

Bieżący miesiąc

Bieżący kwartał

Bieżący rok

Ostatnie 30 dni

Ostatnie 60 dni

Ostatnie 90 dni

Wszystkie daty

Wybranie jednej z pozycji powoduje wypełnienie pól od dnia i do dnia. Jeżeli nie została wybrana żadna pozycja opisowa to pola dat trzeba wypełnić ręcznie datami w formacie RRRR-MM-DD.

 

Zestawienie dla rejestru

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę rejestru pieniężnego, dla którego danych zostanie wykonane zestawienie.

Zestawienie użytkownika

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę użytkownika, który wprowadził dane objęte zestawieniem.

Zestawienie z zapisami z bufora

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje objęcie zestawieniem danych niezaksięgowany zapisanych w buforze.

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje wykonanie zestawienia zgodnie z wybranymi ustawieniami. Po wykonaniu przeliczeń zostanie otwarte okno graficznej prezentacji danych.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania zestawienia.