Strona startowa

Drukuj

Dialog Rodzaj pozycji KPiR

W tym oknie można wprowadzić lub skorygować definicję rodzaju KPiR.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Informacje

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do dodatkowych obszarów opisu. Dostępne są:

Notatka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Rodzaj

W tym polu należy wpisać nazwę rodzaju.

znacznik

Z tej rozwijanej listy można wybrać znacznik, dodatkowo identyfikujący rodzaj.

Zapis w księdze

Z tej rozwijanej listy należy wybrać Przychody lub Koszty. Spowoduje to wyświetlenie poniżej zestawu pól wyboru odpowiadającego nazwom kolumn KPiR związanych odpowiednio z przychodami lub kosztami. Zaznaczenie każdego z pól wyboru powoduje dołączenie ich zawartości do definicji rodzaju.

Zapis w rejestrze VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że do definiowanego rodzaju będą należeć tylko te pozycje w KPiR, które równocześnie zostały wprowadzone do rejestru VAT.

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę definicji rodzaju z odpowiedniego rejestru VAT. Wybór rodzaju w tym polu dodatkowo zawęzi definicję.

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.