Deklaracje podatkowe > Deklaracja podatkowa

Drukuj

Deklaracja podatkowa

W tym oknie widoczna jest utworzona deklaracja podatkowa. Poszczególne pola zawierają dane, które znajdą się na wydruku w odpowiednich polach deklaracji. Zawartość pól wyliczonych podczas przygotowywania deklaracji jest edytowalna i może być zmieniona przez użytkownika.

 

Opcje

Wybranie tego przycisku otwiera okno z opcjami tworzenia deklaracji umożliwiając wybór zmienionych ustawień.

e-Deklaracja

Wybranie tego przycisku otwiera okno programu Sage Symfonia e-Deklaracje zawierające szczegółowe informacje o deklaracji.

 

Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program Sage Symfonia e-Deklaracje.

 

Drukuj

Wybranie tego przycisku rozwija listę Deklaracja lub Przelew. Wskazanie jednej z pozycji otwiera okno Wybór wydruku, umożliwiając wydrukowanie wskazanego dokumentu,

Edytuj

Wybranie tego przycisku umożliwia dokonanie zmian z polach deklaracji. Po jego wybraniu przyciski Drukuj i Edytuj zamieniają się na Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje zmiany wprowadzone do deklaracji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa edycję deklaracji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Lista

Wybranie tego przycisku otwiera okno Transakcje wewnątrzwspólnotowe (dla deklaracji VAT-UE) lub Dostawy krajowe (dla deklaracji VAT-27).

Załączniki

Wybranie tego przycisku otwiera listę załączników (widoczny tylko dla deklaracji posiadających załączniki).

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Zatwierdź

Wybranie tego polecenia zatwierdza deklarację. Po zatwierdzeniu przycisk zmienia nazwę na Koryguj.

Koryguj

Wybranie tego polecenia uruchamia tworzenie deklaracji korygującej, otwierając okno z opcjami tworzenia deklaracji.

Zleć e-Przelew

Wybranie tego polecenia otwiera okno Tworzenie nowego dokumentu programu Sage Symfonia e-Dokumenty, zawierającego opis przelewu elektronicznego. Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Pokaż e-Przelewy

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Sage Symfonia e-Dokumenty. Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.