Deklaracje podatkowe > Wybór wzoru deklaracji > Okno Deklaracja podatkowa VAT-7D

Drukuj

Okno Deklaracja podatkowa VAT-7D

W tym dialogu należy wybrać parametry tworzenia deklaracji.

 

Firma

Z tej rozwijanej listy należy wybrać firmę, dla której tworzona jest deklaracja.

 

Deklaracja za okres

W tej grupie należy wskazać okres, dla którego tworzona jest deklaracja.

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok.

Kwartał

Z tej rozwijanej listy należy wybrać kwartał.

Katalog

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę katalogu, w którym powinna się znaleźć deklaracja. Gdy nie utworzono struktury katalogów deklaracji należy pozostawić pozycję Deklaracje.

 

Deklaracja z zapisami z bufora

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia utworzenie deklaracji roboczej zawierającej dane z dokumentów, które zostały wprowadzone do bufora, ale nie zaksięgowane.

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje utworzenie deklaracji. Otwarte zostanie okno Deklaracja podatkowa z przygotowaną deklaracją.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka okno bez tworzenia deklaracji.

 

Zobacz także:

Okno Uzupełniająca ewidencja VAT