Podstawowe okna programu > Zapis (księgowy)

Drukuj

Zapis (księgowy)

W tym oknie można wprowadzić nowy dokument księgowy do bazy programu. Program umożliwia rejestrowanie i księgowanie dokumentów w PLN oraz w walutach obcych zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym przy stosowaniu uproszczonych form rachunkowości.

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe zapisu

 

Informacje opisujące dokument wprowadzany jako zapis księgowy podzielone są na panele:

hmtoggle_plus1Rejestry VAT

hmtoggle_plus1Księga

hmtoggle_plus1Ewidencja

hmtoggle_plus1Płatności

 

Zestaw dostępnych paneli jest zależny od ustawień sposobu rozliczeń firmy. Dodatkowo można sterować widocznością paneli z zestawu zaznaczając odpowiednie pola wyboru na liście rozwiniętej przyciskiem polecenia Zapis.

 

Wzór księgowania

Wybranie tego przycisku otwiera okno Wzory księgowania umożliwiając zastosowanie wcześniej zdefiniowanego zbioru parametrów księgowania.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie niezaksięgowanego zapisu.

 

e-Faktura

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń związanych z programem Sage Symfonia e-Dokumenty.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów oraz gdy z otwartym zapisem jest skojarzony dokument programu Sage Symfonia e-Dokumenty.

 

Dostępne są polecenia:

Szczegóły

Wybranie tego polecenia powoduje otworzenie okna programu Sage Symfonia e-Dokumenty z opisem dokumentu skojarzonego z otwartym zapisem.

Podgląd

Wybranie tego polecenia powoduje otworzenie okna z podglądem pliku .pdf zawierającego obraz e-Faktury.

 

Pozostaw w buforze

Wybranie tego przycisku powoduje zapisanie wprowadzonych w oknie danych w buforach odpowiednich kartotek. Zapis taki może być później zaksięgowany, po ewentualnym uzupełnieniu danych.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie niezaksięgowanego zapisu.

 

Księguj

Wybranie tego przycisku powoduje zaksięgowanie do odpowiednich kartotek.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie niezaksięgowanego zapisu.

 

Usuń

Wybranie tego przycisku powoduje usunięcie zapisu z bufora kartotek.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie niezaksięgowanego zapisu.

 

Drukuj

Wybranie tego przycisku powoduje wydrukowanie zaksięgowanego zapisu.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie zaksięgowanego zapisu.

 

Z prawej strony przycisków mogą się pojawić znaczniki określające pochodzenie dokumentu. Znacznik b_zap_hm dla dokumentów importowanych z programu Sage Symfonia 2.0 Handel lub b_zap_ed dla dokumentów importowanych z programu Sage Symfonia e-Dokumenty.

 

Dla zaksięgowanego zapisu poniżej paneli opisujących jest sterownik kartoteki ster.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji.

 

Przycisk jest dostępny tylko w oknie zaksięgowanego zapisu.

 

Dostępne są polecenia:

Kopiowanie zapisu do bufora

Wybranie tego polecenia umożliwia utworzenie w buforze dokładnej kopii zapisu.

Przesunięcie zapisu do bufora

Wybranie tego polecenia uruchamia usunięcie zapisu z bieżącej kartoteki i utworzenie w buforze jego dokładnej kopii.

Anulowanie zapisu

Wybranie tego polecenia uruchamia anulowanie wybranego zapisu. Pozostaje on w kartotece, ale nie jest uwzględniany w zestawieniach. Zapisy anulowane są wyświetlane na liście w kolorze szarym.

Usuwanie zapisu

Wybranie tego polecenia uruchamia usuwanie zapisu z kartoteki.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.

 

W menu kontekstowym oprócz poleceń dublujących przyciski okna znajdują się polecenia udostępniające dodatkowe informacje:

Rejestry VAT

Usługi niepodlegające VAT

Składniki analityczne

oraz polecenie Połącz z e-Fakturą. Jego wybranie tworzy skojarzenie faktury wprowadzonej w oknie Zapis z e-Fakturą w programie Sage Symfonia e-Dokumenty o tym samym numerze, dacie wystawienia i kontrahencie.