Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno definiowania przedziałów

Drukuj

Okno definiowania przedziałów

Polecenie definiowania przedziałów jest aktywne w przypadku zestawień należności i zobowiązań.

Polecenie Definiowanie przedziałów można otworzyć z menu kontekstowego dostępnego pod lewym przyciskiem myszy komputerowej na elemencie tabeli przestawnej Okresy przeterminowania. Element ten może być użyty jako filtr tabeli, jako wiersz lub kolumna.

W oknie polecenia widoczne są kolumny:

terminowe - w kolumnie widoczne są przedziały od... do... z liczbą dni przeterminowania, odpowiednio należności lub zobowiązań

od: domyślnie ustawione są wartości w kolejnych przedziałach - 1, 31, 61, 91, 181, 366, ale użytkownik sam może zdefiniować swoje przedziały, zmieniając wartości lub dodając nowe

do: domyślnie ustawione są wartości w kolejnych przedziałach - 30, 60, 90, 180, 365, ale użytkownik sam może zdefiniować swoje przedziały, zmieniając wartości lub dodając nowe.

 

Dodawanie kolejnego przedziału następuje po wpisaniu wartości granicznej w ostatniej pozycji.

 

Usunięcie przedziału realizuje się poprzez wpisanie w przedostatniej pozycji wartości 0. Po zatwierdzeniu zmiany program zapyta czy usunąć ostatni wiersz - należy odpowiedzieć twierdząco.