Podstawowe okna programu > Zapis (księgowy) > Okno Składniki zapisu

Drukuj

Okno Składniki zapisu

W tym oknie dostępna jest lista składników analitycznych powiązanych z zapisem. Można tu również zapoczątkować definiowanie nowego składnika analitycznego.

 

Nowy

Wybranie tego przycisku otwiera okno Składnik zapisu uruchamiając definiowanie nowego składnika.

Usuń

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wskazanego na liście składnika analitycznego.

W tabeli poniżej dostępna jest lista przypisanych do zapisu składników analitycznych i powiązanych z nimi kwot.