Podstawowe okna programu > Kartoteka właścicieli > Właściciel > Okresy współpracy

Drukuj

Okresy współpracy

W tym oknie możliwe jest ustalenie i zmiana okresów współpracy osób mających status współpracowników.

 

Nowy

Wybranie tego przycisku powoduje dodanie nowego wiersza w tabeli poniżej. Zamiast przycisków Nowy i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku powoduje usunięcie zaznaczonego wiersza w tabeli.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji wiersza bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Poniżej znajduje się tabela z opisem kolejnych pozycji. Zawiera następujące kolumny:

Firma

Z tej rozwijanej listy należy wybrać firmę, w której będzie prowadzona współpraca.

Od

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę, od której rozpoczęto współpracę, w formacie RRRR-MM-DD. Jeżeli jest to pierwszy wiersz, można pozostawić tu wpis Od zawsze.

Do

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę, do której kontynuowano współpracę, w formacie RRRR-MM-DD. Jeżeli jest to ostatni wiersz, można pozostawić tu wpis Do zawsze.

Współpracuje z

W tej kolumnie należy wybrać właściciela, z którym prowadzona jest współpraca.