Podstawowe okna programu > Kartoteka urzędów > Urząd

Drukuj

Urząd

W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja danych opisujących urzędy skarbowe.

Kod urzędu

W tym polu należy wpisać kod urzędu. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą urząd zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch urzędów o tym samym kodzie. Jeżeli nie zostaną wprowadzone w tym polu żadne znaki, to jako kod zostanie zastosowane ciąg znaków z pola Nazwa urzędu panelu Urząd.

 

W polu Kod e-deklaracji należy wprowadzić kod identyfikacyjny urzędu dla deklaracji i raportów JPK składanych drogą elektroniczną.

 

Obok znajdują się przyciski sterujące:

Informacje

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do dodatkowych obszarów opisu. Dostępne są:

Notatka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Informacje opisujące urząd podzielone są na dwa panele:

hmtoggle_plus1Urząd

hmtoggle_plus1Parametry

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster i przyciski polecenia:

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Płatności urzędu za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Rozrachunki urzędu za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Należności i zobowiązania urzędu

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Zleć e-Przelew

Wybranie tego polecenia otwiera okno Tworzenie nowego dokumentu programu Sage Symfonia e-Dokumenty, zawierającego opis przelewu elektronicznego.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Pokaż e-Przelewy

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Sage Symfonia e-Dokumenty.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.