Podstawowe okna programu > Rejestr środków trwałych > Środek trwały

Drukuj

Środek trwały

W tym oknie można wprowadzić lub skorygować opis środka trwałego.

Pod paskiem tytułu znajduje się pole kod środka trwałego, w którym należy wpisać kod wprowadzanego środka trwałego. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą środek trwały zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega, jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch środków trwałych o tym samym kodzie.

 

Obok znajdują się przyciski sterujące:

Informacje

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do dodatkowych obszarów opisu. Dostępne są:

Plan amortyzacji

Wybranie tego polecenia otwiera okno Plan amortyzacji umożliwiając dostęp do planu amortyzacji środka.

Notatka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Informacje opisujące środek trwały podzielone są na dwa panele:

hmtoggle_plus1Środek trwały

hmtoggle_plus1Amortyzacja

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.