Strona startowa

Drukuj

Okno Rachunek

W tym oknie można wprowadzić i modyfikować opis rachunku związanego z kosztami eksploatacji pojazdu. W nagłówku widoczny jest kod pojazdu.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Data

W tym polu należy wpisać datę wystawienia rachunku w formacie RRRR-MM-DD.

Numer rachunku

W tym polu należy wpisać numer rachunku.

Kwota

W tym polu należy wpisać kwotę kosztu eksploatacji pojazdu wynikającą z rachunku.

Opis wydatku

W tym polu należy wpisać lub wybrać z rozwijanej listy opis wydatku. Przycisk Dodaj na dole listy dodaje wpisany opis do słownika, natomiast przycisk Opis wydatku otwiera okno słownika Opisy wydatków zwiększając możliwości wyszukiwania.

W środkowej części okna znajduje się tabela z listą firm, dla których pracuje właściciel pojazdu. Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy firmy powoduje zaliczenie wydatku do kosztów. Jeżeli na liście jest więcej niż jedna zaznaczona firma, to koszt wynikający z rachunku dzieli się automatycznie po równo na poszczególne firmy.

znacznik

Z rozwijanej listy należy wybrać znacznik, który zostanie przypisany do rachunku.

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster.

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.