Podstawowe okna programu > Wybór wydruku > Drukarki

Drukuj

Drukarki

W tym panelu można ustalić szczegółowe ustawienia drukarek dla raportów związanych z oknem, z którego zostało wywołane okno Wybór wydruku. Zestaw ustawień może być zapisany łącznie jako kontekst drukarki.

 

Nazwa kontekstu

W tym polu można wybrać z rozwijanej listy jeden z istniejących kontekstów lub nadać nazwę definiowanemu kontekstowi.

Dodaj

Wybranie tego przycisku spowoduje dodanie do listy kontekstu o nazwie wpisanej w polu Nazwa kontekstu.

Usuń

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie z listy kontekstu o nazwie wybranej z listy w polu Nazwa kontekstu.

Ustawienia drukarki graficznej

Wybranie tego przycisku otwiera okno Kroje pisma dla raportu graficznego, umożliwiając określenie ustawień drukarki graficznej dla definiowanego kontekstu.

Ustawienia drukarki tekstowej

Wybranie tego przycisku otwiera okno Kroje pisma dla raportu tekstowego, umożliwiając określenie ustawień drukarki tekstowej dla definiowanego kontekstu.