Ustawienia > Typy rejestrów > Lista rejestrów zakupu > Rejestry zakupu

Drukuj

Rejestry zakupu

W tym panelu można zdefiniować lub zmodyfikować opis rejestru zakupu.

 

Edytuj

Wybranie tego przycisku powoduje przełączenie panelu w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

skrót

W tym polu należy wpisać skrót nazwy rejestru zakupu.

nazwa

W tym polu należy wpisać nazwę rejestru zakupu.

Rodzaj rejestru

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj rejestru zakupu. W zależności od wybranej pozycji powoduje to wyświetlenie lub ukrycie odpowiedniej tabeli stawek VAT. Dostępne są:

Podlega VAT

Nie podlega VAT

Wszystkie stawki VAT

 

Transakcja

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj transakcji zakupu. Wybrana pozycja decyduje o sposobie rozliczeń zawartości rejestru podczas tworzenia deklaracji VAT. Zależnie od wybranego rodzaju rejestru dostępne są:

Zakup towarów i usług

Import

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Korekta z tytułu niezapłaconych zobowiązań

Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań (VAT z rejestrów wykorzystujących ten rodzaj transakcji będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy)

 

Stawki VAT

W tej tabeli pokazana jest lista stawek VAT zakupu. Uaktywnienie stawki w definiowanym rejestrze polega na zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru obok widocznej na liście stawki. Po wyjściu z trybu edycji w tabeli widoczne są tylko aktywne stawki.