Ustawienia > Typy dokumentów > Lista typów rozrachunków > Typ rozrachunku

Drukuj

Typ rozrachunku

W tym panelu możliwe jest definiowanie i modyfikowanie definicji typów rozrachunków.

 

Obok tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Edytuj

Wybranie tego przycisku przełącza opis definicji w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Skrót

W tym polu należy wpisać symbol skrótu typu dokumentu rozrachunku.

Charakter

Z tej rozwijanej listy należy wybrać prototyp rozrachunku spośród możliwych do wykorzystania dla typu dokumentu rozrachunku. Dla dokumentów definiowanych przez użytkownika dostępne są:

Należności

Zobowiązania

 

Nazwa

W tym polu należy wpisać pełną nazwę typu dokumentu rozrachunku, pod jaką będzie widoczny w zestawieniach.

 

Serie typu dokumentu

Tabela ta zawiera definicje serii numeracji dokumentów. Na czas edycji nad tabelą pojawiają się dwa dodatkowe przyciski:

Nowe

Wybranie tego przycisku powoduje dodanie nowej linii, w której można zdefiniować sposób numeracji dokumentów.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną serię numeracji.

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Serie

W tej kolumnie należy wprowadzić identyfikator serii umożliwiający wybranie sposobu numerowania dokumentu. Jeśli ma być stosowane numerowanie ciągłe różnych typów rozrachunków, należy wykorzystywać przy tworzeniu ich definicji ten sam symbol serii. Pole wyboru obok symbolu uaktywnia serię do stosowania, dla aktywnych serii musi być zaznaczone.

Szablon

W tej kolumnie należy wprowadzić definicję szablonu numeracji dokumentów w serii. Może się on składać ze stałych znaków i symboli określających format fragmentu numeru. Dopuszczalne są następujące symbole:

#n numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden. Jeśli za symbolem pojawi się cyfra, to program zinterpretuje ją jako rozmiar dla pola, uzupełniając numer nieznaczącymi zerami z przodu

#d numer dnia miesiąca

#D dwucyfrowy numer dnia miesiąca

#m numer miesiąca

#M dwucyfrowy numer miesiąca

#r dwucyfrowy numer roku

#R czterocyfrowy numer roku

#u identyfikator użytkownika

#q dzień roku

#Q trzycyfrowy dzień roku

 

Numeracja

W tej kolumnie należy z rozwijanej listy wybrać zakres ciągłości numeracji w serii. Dostępne są:

ciągła

roczna

miesięczna

dzienna

Po wyborze numeracji ciągłej, zakres ciągłości będzie nieograniczony. Dla pozostałych zakresów ciągłości zakres ciągłości określony jest jej nazwą. Po zakończeniu okresu ciągłości - dokumenty będą numerowane ponownie od jednego (1).