Ustawienia > Słowniki

Drukuj

Słowniki

W programie wykorzystywane są następujące słowniki.

Cele przejazdów (opisy celów przejazdów wykorzystywane do rozliczeń w oknie Kartoteka pojazdów).

Jednostki miar (nazwy i skróty jednostek miar)

Kraje (nazwy i skróty nazw / symbole krajów)

Miasta (nazwy miejscowości)

Oddziały NFZ (nazwy i kody oddziałów NFZ)

Odsetki ustawowe (wartość i termin początku obowiązywania odsetek ustawowych)

Opisy płatności (opisy płatności wykorzystywane do definiowania płatności w oknie Kartoteka pieniędzy)

Opisy wydatków (opisy wydatków na pojazdy wykorzystywane do rozliczeń w oknie Kartoteka pojazdów)

Opisy zdarzeń gosp. (opisy zdarzeń gospodarczych wykorzystywane we wprowadzanych w oknie Zapis dokumentach)

Podstawa rozwiązania stosunku pracy

Przyczyna wyrejestrowania

Rodzaje uprawnienia (opisy uprawnień niezbędnych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności)

Stawki za km (stawki kosztów 1 kilometra przebiegu dla przejazdów wykorzystywane do rozliczeń w oknie Kartoteka pojazdów)

Trasy przejazdów (trasy przejazdów wykorzystywane do rozliczeń w oknie Kartoteka pojazdów)

Tryb rozwiązania stosunku pracy

Tytuły ubezpieczenia (opisy kodów i tytułów ubezpieczeń społecznych wykorzystywane do rozliczeń z ZUS)

Usługi (nazwy usług wykorzystywane we wprowadzanych w oknie Usługi niepodlegające VAT listach usług)

Waluty (skróty, nazwy i przeliczniki walut)

Województwa (nazwy województw)

Zawody (kody i nazwy zawodów pracowników wykorzystywane do rozliczeń z ZUS)