Ustawienia > Firmy

Drukuj

Firmy

W tym panelu prowadzona jest lista źródeł przychodów należących do otwartej grupy.

 

W górnej części znajdują się przyciski sterujące:

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowego źródła przychodów, jego wybranie otwiera okno opisu źródła przychodów.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczone źródło przychodów w tabeli poniżej.

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista źródeł przychodów w grupie. W kolumnie Kod widoczny jest skrót jednoznacznie identyfikujący źródło przychodów (firmę) w programie. W kolumnie Nazwa widoczna jest pełna nazwa źródła przychodów (firmy). W kolumnie Działalność widoczny jest skrócony opis formy opodatkowania przychodu.

 

Aby edytować opis źródła przychodów należy wybrać polecenie Edytuj z menu kontekstowego. Dwukrotne kliknięcie odpowiedniego wiersza tabeli otwiera okno opisu źródła przychodów do przeglądania.

W dolnej części znajduje się przycisk sterujący:

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport danych uruchamiając eksport do pliku danych deklaracji ZUS firmy.