Podstawowe okna programu > Kartoteka pieniędzy

Drukuj

Kartoteka pieniędzy

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją i obsługą dokumentów rozrachunków i płatności.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów lub rejestrów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista rozrachunków, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Klikając na rozrachunku z listy można otworzyć okno Rozrachunek. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi. W kolumnie Dni, widoczna jest liczba dni po terminie płatności (dodatnia) lub przed terminem (ujemna).

 

Wpłata

Wybranie tego przycisku otwiera okno Nowa płatność, w którym można wprowadzić dane o wpłacie dokonanej na rzecz firmy.

 

Wypłata

Wybranie tego przycisku otwiera okno Nowa płatność, w którym można wprowadzić dane o dokonanej wypłacie.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Wykresy raportygraficzne

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie wykresów. Dostępne są:

Należności i zobowiązania wg rejestrów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Należności wg okresów przeterminowania

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Zobowiązania wg okresów przeterminowania

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Wykresy wszystkie

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista wykresów dla bieżącego okna.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Zestawienie wybranych dokumentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Płatności za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Raporty płatności

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie. Po wykonaniu zostanie otwarte okno Raporty płatności.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Drukowanie dokumentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Drukowanie wybranych dokumentów umożliwiając ustalenie parametrów wydruku zaznaczonych na liście dokumentów.

Zlecanie e-Przelewów

Wybranie tego polecenia uruchamia procedurę przesyłania przelewu do programu Sage Symfonia e-Dokumenty. Polecenia otwiera okno dialogu Zlecanie przelewów.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Aktualizuj status e-Przelewów

Wybranie tego polecenia uruchamia synchronizację widocznych w oknie dokumentów płatniczych oznaczonych jaki przelewy elektroniczne z programem Sage Symfonia e-Dokumenty. Jeżeli przelew został usunięty w programie Sage Symfonia e-Dokumenty, to po wykonaniu tego polecenia usunięte zostanie powiązanie dokumentu z przelewem elektronicznym - zniknie oznaczenie e_przelew przy dokumencie na liście.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Pokaż e-Przelewy

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Sage Symfonia e-Dokumenty.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Pokaż operacje bankowe

Wybranie tego polecenia otwiera okno Operacje bankowe programu Sage Symfonia e-Dokumenty.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.

Rozliczanie nową płatnością

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Rozliczanie dokumentów umożliwiając utworzenie nowego dokumentu płatności skorelowanego z rozrachunkiem wybranym na liście.

Naliczanie odsetek

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Naliczanie odsetek uruchamiając naliczenie odsetek i wystawienie noty odsetkowej.

Różnice kursowe

Wybranie tego polecenia otwiera okno Różnice kursowe.

Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisów dokumentujących korektę kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowego, z tytułu nie uregulowania zobowiązania w odpowiednim terminie płatności. Dla każdego nierozliczonego rozrachunku będzie tworzony oddzielny zapis w KPiR.

Usuwanie dokumentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych dokumentów płatności uruchamiając usuwanie wybranych na liście rozrachunków.