Dokumenty > Raporty > Informacja ZUS do ERP-7

Drukuj

Informacja ZUS do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7

Wersja w formacie PDF >>

 

Informacje wstępne

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustala się podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury przyznawanej na starych zasadach, a także kapitału początkowego, jeśli wystawione zostało za okres zatrudnienia przypadający przed 1999 r. O wysokości wymienionych świadczeń decyduje m.in. wysokość wynagrodzeń z poszczególnych lat wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. Ważne jest zatem jej ustalenie na podstawie prawidłowo wystawionego zaświadczenia.

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu może być również wystawione przez:

następcę prawnego pracodawcy,

likwidatora lub syndyka masy upadłości,

podmiot upoważniony przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dla pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

 

WAŻNE! Z uwagi na to, że na przestrzeni lat, przepisy regulujące zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne były wielokrotnie nowelizowane lub zmieniane, co znacząco rozszerzyło zakres składników wynagrodzenia i innych należności uwzględnianych w podstawie wymiaru świadczeń – w niniejszej Informacji wykazaliśmy tylko niektóre z nich i wynikające ze stosunku pracy.

 

 

Wynagrodzenie i inne świadczenia przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury przyznawanej na starych zasadach oraz kapitału początkowego

Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury przyznawanej na starych zasadach przyjmuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (począwszy od 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenie społeczne (do 31 grudnia 1998 r.).

 

Do ustalenia podstawy wymiaru renty z ubezpieczenia wypadkowego przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne – do 31 grudnia 1998 r. oraz na ubezpieczenie wypadkowe – od 1 stycznia 1999 r. – bez ograniczenia do kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne do 31 grudnia 1998 r.

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wymienionych świadczeń przyjmuje się zatem kwoty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia/ uposażenia (stałe wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, wartość świadczeń w naturze, dodatki do płac i inne należności), które stanowiły podstawę składki na ww. ubezpieczenia.

 

Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, przyjmuje się również:

1.kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, przysługujących ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r., z tym że:

jeśli łączna kwota przychodu za dany rok kalendarzowy przekroczy kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo jest równa tej kwocie – wówczas w podstawie wymiaru świadczenia nie są uwzględniane kwoty ww. wynagrodzeń i zasiłków,

jeśli przychód za dany rok kalendarzowy jest niższy od kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wówczas kwoty ww. wynagrodzeń i zasiłków wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń, nie więcej jednak niż do osiągnięcia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

2.kwoty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego i świadczenia wyrównawczego (bez względu na to, czy zostały wypłacone za lata po 2004 r., czy też za lata wcześniejsze), a także kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego przysługujących ubezpieczonemu za lata kalendarzowe przypadające przed 2005 r. – również wówczas, gdy w danym roku kalendarzowym została osiągnięta kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

3.kwoty składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku ratowniczego, wynagrodzenia rocznego z tytułu Karty Hutnika) wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które wyłącznie w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

W podstawie wymiaru świadczeń uwzględnia się także inne wypłacone ubezpieczonemu należności.

 

Przykładowo:

wartość rekompensaty cenowej wypłaconej pracownikowi z tytułu podwyżki cen na artykuły żywnościowe, opał i energię obok wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czy rekompensata była objęta składką na ubezpieczenie społeczne czy też nie. Rekompensata wypłacana była w okresie od 1 września 1981 r. do 30 czerwca 1987 r. Od wypłaconych rekompensat za okres do 30 kwietnia 1984 r. nie była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne. Natomiast od 1 maja 1984 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowiła połowa sumy wypłaconych pracownikowi rekompensat włączonych do wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 lipca 1987 r. rekompensaty włączono do wynagrodzenia zasadniczego i tym samym w całości podlegały obowiązkowi odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne,  

wartość rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej. Za każdy miesiąc przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy, przyjmuje się:
— w okresie od 1 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r. kwotę – 46,00 zł, a
— w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r. kwotę – 58,00 zł.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy powyższe kwoty są proporcjonalnie zmniejszane. Należności z tytułu rekompensaty podlegają pomnożeniu przez 10 000, ponieważ dotyczą okresu przed denominacją złotego.

 

 

Ważna zasada

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń stosuje się zasadę, w myśl której w podstawie tej uwzględnia się wynagrodzenie i świadczenia za czas niezdolności do pracy przysługujące za okres, za który zostały wypłacone, czyli dolicza się je do roku, za który są należne. Zasadę tę stosuje się jedynie wówczas, gdy istnieje możliwość ustalenia okresu, za który dana wypłata przysługuje, jak to ma miejsce w przypadku, np. trzynastki, nagrody z zysku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie okresu, jakiego dana wypłata dotyczy albo z uwagi na jej specyfikę – taką wypłatę dolicza się do miesiąca, w którym została wypłacona.

 

 

Wskazówki pomocne przy wypełnianiu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

Sekcja: Informacje o pracowniku

Do pkt 1

Wpisz datę początku i końca zatrudnienia (dzień, miesiąc, rok). W przypadku gdy zatrudnienie trwa, wpisz tylko datę początkową.

 

Do pkt 2

Jeśli w zaświadczeniu potwierdziłeś okres zatrudnienia przypadający przed 15 listopada 1991 r., i w tym okresie pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze, dodatkowo podaj wymiar czasu pracy oraz okres, w którym pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze. Wymiar ten możesz wpisać w postaci ułamka zwykłego, np.:

1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy,

3/4 – dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy,  

7/8 – dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy.

 

Tabela w sekcji: Informacje o kwotach wynagrodzenia/ uposażenia, kwotach świadczeń wypłaconych w okresie niezdolności do pracy oraz kwotach innych należności – za dany rok kalendarzowy – uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego

Do kolumny 2 tabeli Kwoty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia/ uposażenia – należnych za dany rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kolumnie 2 wpisz kwoty wszystkich tych składników wynagrodzenia/ uposażenia, które w okresie zatrudnienia były objęte składką na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie wypłaty dolicz do roku, za który są należne. Jeżeli, np. nagrodę z zysku lub trzynastkę należną za 2001 r. wypłaciłeś w 2002 r. – kwotę tej nagrody i trzynastki dolicz do roku 2001 r., czyli do roku za który przysługuje. Oznacza to również konieczność wyłączenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym została wypłacona, czyli z 2002 r.

 

Taką samą zasadę stosujesz, jeżeli wpłata, np. trzynastki lub nagrody z zysku dotyczy roku, w którym przekroczona została roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wypłaty te dolicz do roku, za który są należne – o ile w roku wypłaty stanowiły podstawę wymiaru składki.

 

W przypadku wypłaty w danym roku, co do której nie jest możliwe ustalenie roku, za który wypłata ta przysługuje, dolicz ją do danego roku, czyli do roku wypłaty.

 

Przy zachowaniu powyższej zasady w kolumnie 2 podaj kwoty:  

wynagrodzenia zasadniczego i innych stałych składników, np. dodatku: stażowego, funkcyjnego, zmianowego, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,  

wynagrodzenia obejmującego świadczenia w naturze (w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalno-rentowe),  

zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej,

innych wynagrodzeń, składników wynagrodzenia za pracę.

 

Do kolumny 3 tabeli Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego)

W kolumnie 3 wpisz należne za dany rok kalendarzowy kwoty:  

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub przysługującego na podstawie ustaw szczególnych (np. na podstawie ustawy Karta Nauczyciela), wypłaconego po 28 lutego 1995 r.,

zasiłków chorobowych,

zasiłku macierzyńskiego,

zasiłku opiekuńczego.

 

Do kolumny 4 tabeli Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku/ świadczenia/ dodatku – wyrównawczego)

W kolumnie 4 wpisz należne za dany rok kalendarzowy kwoty:

świadczenia rehabilitacyjnego,

dodatku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego i zasiłku wyrównawczego.

 

Do kolumny 5 tabeli Kwoty składników wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kolumnie 5 przy danym roku kalendarzowym wpisz: należne za ten rok kwoty:

składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku ratowniczego), które w okresie świadczenia pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wyłączenie ich z tej podstawy nastąpiło tylko dlatego, że zostały wypłacone obok świadczeń związanych z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem.

Prawo do pobierania ww. składników wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy, wynika z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zakładzie pracy.

 

Do kolumny 6 tabeli Kwoty przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe

W kolumnie 6 wpisz kwoty przychodu, należnego za dany rok kalendarzowy objętego składką na ubezpieczenie wypadkowe. Wszystkie wypłaty dolicz do roku, za który są należne. Jeżeli, np. nagrodę z zysku lub trzynastkę należną za 2008 r. wypłaciłeś w 2009 r. – kwotę tej nagrody i trzynastki dolicz do 2008 r., czyli do roku za który przysługuje. Oznacza to również konieczność wyłączenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym została wypłacona, czyli z 2009 r.

 

W przypadku wypłaty w danym roku, co do której nie jest możliwe ustalenie okresu roku, za który wypłata ta przysługuje, dolicz ją do danego roku, czyli do roku wypłaty.

Przy zachowaniu powyższej zasady w kolumnie 5 wpisz kwoty:  

przychodu (wynagrodzenia zasadniczego i innych stałych składników, np. dodatku: stażowego, funkcyjnego, zmianowego, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia),  

wynagrodzenia obejmującego świadczenia w naturze,  

zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej,

innych wynagrodzeń, składników wynagrodzenia za pracę.

 

Do kolumny 7 tabeli Kwoty innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane w kolumnach 2–6 i ich rodzaj – o ile są one wliczane do podstawy wymiaru świadczeń

W kolumnie 7 przy danym roku kalendarzowym wpisz kwoty innych wypłat, których nie wykazałeś w kolumnach 2–6 oraz rodzaj tej wypłaty, np.:

kwotę rekompensaty wypłaconej pracownikowi z tytułu podwyżki cen na artykuły żywnościowe, opał i energię, która była wypłacana obok wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego w okresie od 1 września 1981 r. do 30 czerwca 1987 r.,

kwotę rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej.

 

Sekcja: Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpisz rok i miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

 

Sekcja: Informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia

Jeżeli wystawiasz zaświadczenie w imieniu pracodawcy, który udzielił Ci pełnomocnictwa wpisz swoje dane:

nazwę i adres firmy,

NIP albo REGON,

PESEL – jeśli nie masz nadanego NIP i REGON,

zakres udzielonego pełnomocnictwa i termin jego obowiązywania.

 

Przykłady pomocne przy wypełnianiu tabeli na str. 3 zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Przykład 1

W tym przykładzie pokażemy Ci, jak prawidłowo wypełnić tabelę, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 6 maja 1999 r. do 31 października 2006 r. wynagrodzenie należne za grudzień wypłacono w styczniu następnego roku. Ubezpieczonemu również w marcu 2004 r., 2005 r. i 2006 r. wypłacono nagrodę z zysku za lata poprzednie.

 

Ubezpieczonemu w:

1999 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 20 000,00 zł,

2000 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 40 000,00 zł, w tym w styczniu 2000 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 1999 r. w kwocie 3000,00 zł,

2001 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 42 000,00 zł, w tym w styczniu 2001 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2000 r. w kwocie 3300,00 zł,

2002 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 46 000,00 zł, w tym w styczniu 2002 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2001 r. w kwocie 3500,00 zł,

2003 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 48 000,00 zł, w tym w styczniu 2003 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2002 r. w kwocie 3700,00 zł,

2004 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 52 000,00 zł, w tym w styczniu 2004 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2003 r. w kwocie 3900,00 zł oraz w marcu 2004 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2003 r. w kwocie 4000,00 zł,

2005 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym w styczniu 2005 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2004 r. w kwocie 4800,00 zł, oraz w marcu 2005 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2004 r. w kwocie 4600,00 zł,

2006 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 69 000,00 zł, w tym w styczniu 2006 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2005 r. w kwocie 6000,00 zł oraz w marcu 2006 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2005 r. w kwocie 5200,00 zł.

 

Przychód, który należy wykazać w kolumnie 2 tabeli za:

1999 r. wynosi 23 000,00 zł (20 000,00 zł + 3000,00 zł),

2000 r. wynosi 40 300,00 zł (40 000,00 zł – 3000,00 zł + 3300,00 zł),

2001 r. wynosi 42 200,00 zł (42 000,00 zł – 3300,00 zł + 3500,00 zł),

2002 r. wynosi 46 200,00 zł (46 000,00 zł – 3500,00 zł + 3700,00 zł),

2003 r. wynosi 52 200,00 zł (48 000,00 zł – 3700,00 zł + 3900,00 zł + 4000,00 zł),

2004 r. wynosi 53 500,00 zł (52 000,00 zł – 3900,00 zł – 4000,00 zł + 4800,00 zł + 4600,00 zł),

2005 r. wynosi 61 800,00 zł (60 000,00 zł – 4800,00 zł – 4600,00 zł + 6000,00 zł + 5200,00 zł),

2006 r. wynosi 57 800,00 zł (69 000,00 zł – 6000,00 zł – 5200,00 zł).

 

Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wypłacono również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby:

w 2002 r. w kwocie 950,00 zł,

w 2006 r. w kwocie 1100,00 zł.

 

Prawidłowe wypełnienie tabeli (str. 3 zaświadczenia) dla przykładu 1:

 

Rok

Kwoty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia/ uposażenia – należnych za dany rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego)

Kwoty świadczeń – należnych za dany rok kalendarzowy (świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku/ świadczenia/ dodatku – wyrównawczego)

Kwoty składników wynagrodzenia – należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania ww. świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwoty przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.)

Kwoty innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane w kolumnach 2–6 i ich rodzaj – o ile są one wliczane do podstawy wymiaru świadczeń

kwota

rodzaj

1

2

3

4

5

6

7

1999

23 000,00

 


2000

40 300,00

 


2001

42 200,00

 


2002

46 200,00

950,00


2003

52 200,00

 


2004

53 500,00

 


2005

61 800,00

 


2006

57 800,00

1 100,00


 

 

Przykład 2

W kolejnym przykładzie pokażemy Ci, jak prawidłowo wypełnić tabelę, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 2 lutego 2002 r. do 31 sierpnia 2008 r. wypłacono trzynastkę należną za rok poprzedni i u którego w latach 2004–2006 nastąpiło przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota ta wynosiła w:

2004 r. – 68 700,00 zł,

2005 r. – 72 690,00 zł,

2006 r. – 73 560,00 zł.

 

Ubezpieczonemu w:

2002 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 58 000,00 zł,

2003 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 62 000,00 zł, w tym w marcu 2003 r. wypłacono trzynastkę za 2002 r. w kwocie 4800,00 zł,

2004 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 68 700,00 zł, w tym w marcu 2004 r. wypłacono trzynastkę za 2003 r. w kwocie 6000,00 zł. (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2004 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 7000,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,  

2005 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 72 690,00 zł, w tym w marcu 2005 r. wypłacono trzynastkę za 2004 r. w kwocie 7000,00 zł. (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2005 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 7200,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,  

2006 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 73 560,00 zł, w tym w marcu 2006 r. wypłacono trzynastkę za 2005 r. w kwocie 7700,00 zł, (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2006 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 7500,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,

2007 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 77 800,00 zł, w tym w marcu 2007 r. wypłacono trzynastkę za 2006 r. w kwocie 8000,00 zł,  

2008 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 65 000,00 zł, w tym w marcu 2008 r. wypłacono trzynastkę za 2007 r. w kwocie 8200,00 zł.

 

Przychód, który należy wykazać w kolumnie 2 tabeli, za:

2002 r. wynosi 62 800,00 zł (58 000,00 zł + 4800,00 zł),

2003 r. wynosi 63 200,00 zł (62 000,00 zł – 4800,00 zł + 6000,00 zł),

2004 r. wynosi 69 700,00 zł (68 700,00 zł – 6000,00 zł + 7000,00 zł),

2005 r. wynosi 73 390,00 zł (72 690,00 zł – 7000,00 zł + 7700,00 zł),

2006 r. wynosi 73 860,00 zł (73 560,00 zł – 7700,00 zł + 8000,00 zł),

2007 r. wynosi 78 000,00 zł (77 800,00 zł – 8000,00 zł + 8200,00 zł),

2008 r. wynosi 56 800,00 zł (65 000,00 zł – 8200,00 zł).

 

Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wypłacono również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i zasiłki chorobowe:

w 2003 r. w łącznej kwocie 1050,50 zł,

w 2006 r. w łącznej kwocie 1000,00 zł.

 

Prawidłowe wypełnienie tabeli (str. 3 zaświadczenia) dla przykładu 2:

 

Rok

Kwoty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia/ uposażenia – należnych za dany rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego)

Kwoty świadczeń – należnych za dany rok kalendarzowy (świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku/ świadczenia/ dodatku – wyrównawczego)

Kwoty składników wynagrodzenia – należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania ww. świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwoty przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.)

Kwoty innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane w kolumnach 2–6 i ich rodzaj – o ile są one wliczane do podstawy wymiaru świadczeń

kwota

rodzaj

1

2

3

4

5

6

7

2002

62 800,00

 


2003

63 200,00

1 050,50


2004

69 700,00

 7 000,002005

73 390,00

 7 200,002006

73 860,00

1 000,007 500,002007

78 000,00

 


2008

56 800,00

 


 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2017 r. poz. 1383, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63, z późn. zm.) – w zakresie, w którym przepisy tego rozporządzenia nie są sprzeczne z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

 

Zobacz także:

Zaświadczenie ERP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7