Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK

Drukuj

Zarządzanie PPK

Okno Zarządzanie PPK kompleksowo wspiera użytkownika w obsłudze zdarzeń związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

Użytkownik zarządzający PPK powinien mieć nadane prawo Dostęp do zarządzania PPK.

 

Generowanie zgłoszeń oraz danych do PPK wykonywane jest zgodnie z Ustawieniami PPK, do pliku (XML, PPK) lub z wykorzystaniem API instytucji finansowej.

 

Pasek narzędziowy

Zamknij miesiąc

Zamyka miesiąc w kontekście obsługi zdarzeń PPK. Gdy miesiąc jest zamknięty, naliczenia w oknie zarządzania PPK zostaną zablokowane przed aktualizacją.


Otwórz miesiąc

Odblokowuje w wybranym miesiącu aktualizację wartości naliczeń w oknie zarządzania PPK.

 

Pomimo otworzenia miesiąca program nie pozwoli zaktualizować wartości naliczeń dla pracowników, których wpłaty zostały wysłane do instytucji.


Generuj dane

Rozwija menu z poleceniami:

Wpłaty – generuje dla instytucji finansowej zestawienie kwot wpłat za wybrany miesiąc, dla wybranych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z wpłatami (komunikacja za pomocą plików) lub informacje o wpłatach przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Deklaracje pracowników – generuje dla instytucji finansowej deklaracje dla o ustalonych procentach wpłat pracowników w miesiącu przystąpienia, zmianach wysokości wpłat, rezygnacji z PPK, zwolnieniu pracownika oraz wznowieniu uczestnictwa. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z deklaracjami (komunikacja za pomocą plików) lub deklaracje przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Aktualizacja danych pracownika – generuje dla instytucji finansowej informacje o zmianie w danych osobowych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML (komunikacja za pomocą plików) lub dane przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

 

Komunikacja za pomocą API nie obsługuje aktualnie zmiany imienia uczestnika, próba przesłania informacji o zmianie imienia powoduje błąd ze zidentyfikowaniem uczestnika z KIP w instytucji co uniemożliwia odbieranie informacji przez API lub odrzucenie danych przed API.


Generuj zgłoszenia

Generuje zgłoszenie pracowników do PPK dla instytucji finansowej.


Eksportuj do excela

Eksportuje zaznaczone na liście dane do pliku MS Excel.


Importuj dane

Umożliwia wczytanie danych z instytucji finansowej (IDPPK oraz Nr konta w instytucji) po zgłoszeniu pracowników. Wczytane dane umieszczane są w elemencie Dane w instytucji (zestaw kadrowy Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)).


Odśwież widok

Wczytuje ponownie listę.

 

W oknie Zarządzanie PPK widoczni są tylko ci pracownicy, do których użytkownik ma prawa.

 

Pole Wpłaty za miesiąc

Pole wyboru miesiąca i roku dla prezentowanych na liście danych dostępne jest dla wybranych z pola Pokaż pracowników widoków: aktywni uczestnicy PPK, wszyscy, z rezygnacją, zakończenie uczestnictwa w PPK. Pozostałe widoki, dla których pole jest nieaktywne prezentują dane według stanu na bieżący dzień.

 

Lista wyboru miesiąca i roku.

 

Pole Pokaż pracowników

Rozwijana lista pola Pokaż pracowników służy do zmiany widoku listy pracowników podlegających obowiązkowi przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktywność przycisków na pasku narzędziowym zależy od wybranego aktualnie widoku.

 

img_ppk_14

 

hmtoggle_plus1Aktywni uczestnicy PPK

hmtoggle_plus1Do aktualizacji danych

hmtoggle_plus1Do przystąpienia

hmtoggle_plus1Do zgłoszenia w instytucji

hmtoggle_plus1Nowo zatrudnieni

hmtoggle_plus1Wszyscy

hmtoggle_plus1Z rezygnacją

hmtoggle_plus1Zakończenie uczestnictwa w PPK

 

Ustawienie elementów kadrowych firmy

Rejestracja umowy PPK z instytucją finansową

Przed rozpoczęciem pracy z PPK należy wprowadzić informacje o umowie o obsługę PPK z wybraną instytucją finansową. W tym celu:

1.Otwórz okno Firma (Ctrl+3) i przejdź na zakładkę Dane kadrowe.

2.Przejdź do zestawu Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) i uzupełnij dane zawartej umowy.

3.Zapisz wprowadzone zmiany.

 

Przesunięcie miesięcy wpłat

Przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK.

 

W związku z tym zależnie od faktycznego terminu wpłaty PPK dla instytucji finansowej, wliczenie ich do przychodu pracownika może nastąpić w innym miesiącu niż miesiąc, za który zostały wyliczone.

 

W danych kadrowych firmy znajduje się element kadrowy Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK (zestaw Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)) definiujący przesunięcie rozliczenia do kolejnych miesięcy podatkowych. Domyślnie element ma wartość 1.

 

Po edycji elementu należy ponownie przeliczyć okresy, w których wartość naliczonej wpłaty PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca, zwiększy przychód opodatkowany w miesiącu realizacji przelewu po naliczeniu pracownika w okresie płacowym.

 

Jeśli niemożliwe jest zastosowanie jednej wartości globalnej dla przesunięcia wpłat PPK, to wartość elementu można ustawić również indywidualnie dla pracowników.

 

Wpłata PPK do instytucji finansowej powinna nastąpić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłaty zostały obliczone. Oznacza to, że mogą być wpłacone zarówno w tym samym miesiącu podatkowym (wartość elementu 0) jak również w kolejnym miesiącu podatkowym (wartość elementu 1).

hmtoggle_plus1Przykład

 

Data początku i końca wartości elementu powinna pokrywać się z początkiem i końcem miesiąca (lub miesięcy) podatkowego, którego dotyczy.

 

Proces obsługi zgłoszenia PPK

Rejestracja przystąpienia pracowników do PPK

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz do przystąpienia. Na liście wyświetleni zostaną pracownicy kwalifikujący się do przystąpienia do PPK, według stanu na dzień dzisiejszy (data systemowa).

2.Zaznacz pracowników, których przystąpienie do PPK chcesz zarejestrować i z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj akcje.

3.W oknie wyboru zdarzenia wybierz PPK przystąpienie i kliknij przycisk Zapisz.

4.Kliknij przycisk Zdarzenia (Ctrl+5) na pasku narzędziowym programu.

5.W oknie Dziennik zdarzeń z panelu Kryteria wybierz filtr PPK przystąpienie do do realizacji.

6.Zaznacz zdarzenia PPK przystąpienie i z menu podręcznego wybierz polecenie Zbiorcza realizacja.

7.W oknie Grupowa realizacja zdarzeń kliknij przycisk Zatwierdź.

 

Proces zbiorczej realizacji zdarzeń dla dużej liczby pracowników przebiegnie szybciej jeśli po otworzeniu okna Grupowa realizacja zdarzeń zamkniesz Dziennik zdarzeń.

 

8.W oknie zbiorczej realizacji akcji ustaw wartości % wpłaty dodatkowej pracownik oraz % wpłaty dodatkowej firma (% wpłaty podstawowej przepisywany jest z danych kadrowych firmy).

9.Kliknij Zapisz.

 

Zgłoszenie pracowników do instytucji finansowej

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz do zgłoszenia w instytucji. Na liście wyświetleni zostaną pracownicy kwalifikujący się do zgłoszenia do PPK, według stanu na dzień dzisiejszy (data systemowa).

2.Zaznacz pracowników, których chcesz zgłosić do PPK i kliknij przycisk Generuj zgłoszenia.

3.(jeśli nie korzystasz z API) Wskaż miejsce zapisu pliku PPK i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

4.Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wykonanej operacji.

5.Kliknij przycisk Zamknij. (jeśli nie korzystasz z API) Wyświetlony zostanie komunikat Czy zapisać wygenerowane dane? Potwierdź go przyciskiem Tak, jeśli zgadzasz się na wygenerowane do pliku PPK dane i chcesz zarejestrować w programie fakt zgłoszenia pracowników do PPK.

 

Potwierdzenie wygenerowanych danych jest nieodwracalne. W przypadku odrzucenia pliku zgłoszenia PPK przez instytucję finansową nie będzie można go wygenerować ponownie.

 

Import danych pracowników z instytucji finansowej

Aby wczytać dane identyfikacyjne pracowników (IDPPK oraz Nr konta w instytucji) kliknij przycisk Importuj dane i wskaż plik PPK/XML otrzymany od instytucji finansowej po zgłoszeniu pracowników.

 

Zgłoszenie ustalonych procentów wpłat

Opisana poniżej operacja przygotuje plik z oświadczeniem o ustalonych procentach wpłat. Na deklaracji będą uwzględnieni tylko pracownicy, których wpłaty uległy zmianie.

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz aktywni uczestnicy PPK.

2.Kliknij przycisk Generuj dane i z menu wybierz Deklaracje pracowników.

3.(jeśli nie korzystasz z API) Wskaż miejsce zapisu pliku PPK i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

4.Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wykonanej operacji.

5.Kliknij przycisk Zamknij. (jeśli nie korzystasz z API) Wyświetlony zostanie komunikat Czy zapisać wygenerowane dane? Potwierdź go przyciskiem Tak, jeśli zgadzasz się na wygenerowane do pliku PPK dane i chcesz zarejestrować w programie fakt zgłoszenia deklaracji pracowników do PPK.

 

Potwierdzenie wygenerowanych danych jest nieodwracalne. W przypadku odrzucenia pliku zgłoszenia deklaracji PPK przez instytucję finansową nie będzie można go wygenerować ponownie.

 

Rejestracja zdarzeń PPK

Zarejestruj zdarzenia PPK w kalendarzach pracowników wybierając z menu podręcznego okna Zarządzanie PPK polecenie Wykonaj akcje. Otworzone zostanie okno wyboru zdarzenia (z grupy 8 Programy emerytalne > PPK).

Zdarzenia PPK >>

 

Zamknięcie miesiąca

Po naliczeniu i zamknięciu list płac i okresów, w oknie Zarządzanie PPK:

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz aktywni uczestnicy PPK.

2.W polu Wpłaty za miesiąc wybierz miesiąc, który chcesz zamknąć.

3.Kliknij przycisk Zamknij miesiąc.

 

Operacja blokuje naliczenia w oknie Zarządzanie PPK przed przeliczeniem.

 

Polecenie Otwórz miesiąc umożliwia ponowne odblokowanie miesiąca do edycji. Zablokowani pozostaną pracownicy, których wpłaty oznaczone są jako wysłane.

 

Wygenerowania zgłoszenia wysokości wpłat

Generowanie zgłoszenia wysokości wpłat dostępne jest tylko w zamkniętych miesiącach.

 

1.Z rozwijanej listy Pokaż pracowników wybierz aktywni uczestnicy PPK.

2.W polu Wpłaty za miesiąc wybierz miesiąc, za który chcesz przygotować zgłoszenie wpłat PPK.

3.Zaznacz pracowników, dla których chcesz utworzyć plik PPK ze zgłoszeniem wysokości wpłat w wybranym miesiącu.

4.Kliknij przycisk Generuj dane i z menu wybierz Wpłaty.

5.(jeśli nie korzystasz z API) Wskaż miejsce zapisu pliku PPK i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

6.Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem wykonanej operacji.

7.Kliknij przycisk Zamknij. (jeśli nie korzystasz z API) Wyświetlony zostanie komunikat Czy zapisać wygenerowane dane? Potwierdź go przyciskiem Tak, jeśli zgadzasz się na wygenerowane do pliku PPK dane i chcesz zarejestrować w programie fakt zgłoszenia wysokości wpłat pracowników do PPK.

 

Potwierdzenie wygenerowanych danych jest nieodwracalne. W przypadku odrzucenia pliku zgłoszenia deklaracji PPK przez instytucję finansową nie będzie można go wygenerować ponownie.

 

Przelew

Program nie automatyzuje przygotowywania przelewów dla PPK.

 

Jeśli korzystasz z API, kliknięcie w prezentowaną w widoku Pokaż pracowników: aktywni uczestnicy PPK kwotę przelewu otwiera okno podglądu kwot wraz z kodem dla tytułu przelewu.

 

img_ppk_01

 

Prezentowana w oknie Wartość dotyczy tylko wpłat zgłoszonych do instytucji finansowej. Jeśli wpłaty zostało zgłoszone oddzielnie, wtedy każda z nich będzie miała własny numer referencyjny.

 

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

Aby przygotować dla pracowników wydruk deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zaznacz pracowników na liście i z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj raport 'Rezygnacja z PPK'. Polecenie uruchamiana wykonanie raportu Rezygnacja z PPK.

 

Zaznaczenie parametru raportu Pobierz dane pracownika spowoduje uzupełnienie na wydruku danych pracowników.