Strona startowa

Drukuj

Przyciski szybkiego dostępu do zdarzeń i raportów

W oknach Pracownicy, Wzorce, oraz na zakładce Kalendarz w oknie Pracownik i w oknie Firma znajdują się przyciski szybkiego dostępu do zdarzeń i raportów.

Dzięki zgrupowaniu pod nimi najczęściej wykonywanych działań umożliwiają one szybszą i bardziej intuicyjną pracę z modułem Kadry i Płace.

 

Przyciski grupujące zdarzenia:

Nieobecności – umożliwia wstawienie zdarzenia nieobecności(urlop, choroba, delegacja i inne).

Wynagrodzenia – umożliwia wstawienie zdarzeń wpływających na zmianę wynagrodzenia takich jak aneks do umowy o pracę, premia czy nadgodziny.

Stosunek pracy – umożliwia wstawienia zdarzeń związanych ze zmianą stosunku pracy, są to m.in. zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną oraz rozwiązania stosunku pracy. Zatrudniając pracownika w jego Kalendarzu wstawianych jest kilka zdarzeń jakie należy zrealizować ręcznie. W zależności od wprowadzonej licencji dostępne jest również polecenie Badania lekarskie. Można je wstawić w trakcie trwania stosunku pracy, w momencie zatrudniania, lub też przed, kiedy wysyłamy przyszłego pracownika na badania wstępne. Wstawienie badań lekarskich wstępnych spowoduje dodanie przypomnienia.

 

Wybranie jednej z pozycji z menu dostępnego pod przyciskiem, powoduje otwarcie okna Wystąpienie zdarzenia. Możliwy jest wybór rodzaju zdarzenia z rozwijanego drzewka pola Zdarzenie. Aby zdarzenie zostało wykonane po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Zatwierdź.

Zatwierdzenie Zdarzenia spowoduje wykonanie serii predefiniowanych akcji.

 

Gdy zaznaczona jest grupa pracowników otwarte zostanie okno Zbiorczej edycji zdarzeń, wraz z oknem szybkiego wstawiania zdarzeń.

 

Wstawianie zdarzeń jest też dostępne z menu podręcznego na zakładce Kalendarz.

 

Przyciski grupujące raporty:

Operacje – umożliwia wygenerowanie raportów takich jak wydruk listy płac, podsumowania wynagrodzeń, tworzenie przelewów, księgowań, deklaracji ZUS i PIT.

Wydruki kadrowe – umożliwia wygenerowanie raportów takich jak zaświadczenie o zarobkach, zatrudnieniu, zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych, skierowanie na badania, kartę pracownika.

Czas pracy – umożliwia wygenerowanie raportów dotyczących czasu pracy pracownika np. karty ewidencji czasu pracy, stan wykorzystania urlopów, zestawienie godzin nadliczbowych.

 

Wybranie jednej z pozycji z menu pod przyciskiem powoduje otwarcie okna dialogowego charakterystycznego dla danego raportu.

 

Gdy zaznaczona jest grupa pracowników raporty zostaną wykonane dla wszystkich.

 

Wywołanie funkcji przycisków szybkiego dostępu do zdarzeń i raportów dostępne jest w menu podręcznym katalogów pracowników dla wybranego katalogu w oknie Pracownicy oraz w oknie Wzorce dla drzewka Przyp. pracowników i listy Pracownicy.