Dokumenty > Raporty > PIT-11

Drukuj

PIT-11

W programie Sage Kadry i Płace za pomocą raportu PIT-11 wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika.

 

 

Funkcjonalność Wysyłanie zabezpieczonych e-maili umożliwia przesłanie utworzonych deklaracji PIT-11 do pracowników e-mailem z możliwością:

zaszyfrowania załączników za pomocą hasła

podpisanie certyfikatem kwalifikowanym

Ustawienia wysyłania zabezpieczonych e-maili >>

 

Wykonanie raportu PIT-11

Raport PIT-11 można wykonać dla jednego pracownika, dla zaznaczonych na liście pracowników lub dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym.

Raport można wywołać z okna Pracownicy za pomocą polecenia Wykonaj raport B_PRNRAP2. Raport znajduje się w katalogu PIT.

 

dok_rap_17

Okno dialogowe raportu PIT-11

W oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania deklaracji:

 

Rok – podaj rok, za który ma zostać wykonana deklaracja.

Wersja formularza – wybierz wersję formularza deklaracji. Domyślnie podpowiadana jest wersja właściwa dla wybranego roku.

Korekta informacji – oznacz aby przygotować deklarację korygującą.

Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym – zaznacz, aby utworzyć deklaracje tylko dla tych pracowników, którzy mają zarejestrowany dochód w części E. deklaracji. Opcja nie dotyczy przychodów w części F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy deklaracji.

Wykazuj składki od umów zryczałtowanych – zaznacz, aby wykazać na deklaracji składki od umów zryczałtowanych.

 

Wydruk na formularzu – raport przygotuje wydruk deklaracji.

e-Deklaracja – utworzona deklaracja zostanie przekazana do kartoteki e‑Deklaracje. W przypadku kiedy nie posiadamy praw do e‑Deklaracji, zostanie zapisana do domyślnego katalogu.

Pokazuj przygotowaną e-Deklarację – przekazana deklaracja zostanie wyświetlona w programie e-Deklaracje umożliwiając ich podpisanie i wysłanie.

 

Drukuj objaśnienia – zaznacz aby dołączyć do deklaracji stronę 3 z objaśnieniami.

Wydruk dwustronny – deklaracje zostaną przygotowane tak, aby w przypadku wydruku dwustronnego, rozdzielić wydruki dla poszczególnych pracowników. Jeśli deklaracja ma nieparzystą liczbę stron wtedy na końcu dodawana jest pusta strona.

Drukuj nazwisko pracownika na dole strony – zaznacz, aby dodać imię i nazwisko pracownika na dole każdej strony deklaracji.

Drukuj adres Urzędu Skarbowego – zaznacz, aby umieścić na wydruku adres urzędu skarbowego.

 

Wybór adresu pracownika na raporcie PIT wykonywany jest w elemencie kadrowym Adres do deklaracji PIT znajdującym się w zestawie Pracownik. Program wykaże w deklaracji adres, który obowiązuje na dzień 31.12 roku podatkowego.

 

Na dole okna znajdują się przyciski:

OK – rozpoczyna wykonanie raportu.

Anuluj – przerywa wykonanie raportu.

 

Wynik raportu można przesłać do pracownika klikając przycisk btn_send_mail w oknie podglądu wydruku raportu. Wiadomość zostanie przygotowana zgodnie z ustawieniami wysyłki.

 

Informacje dodatkowe - podpisy

Po wybraniu przycisku OK pojawia się okno dialogowe umożliwiające podanie imienia, nazwiska i stanowiska dla części H. Podpis płatnika... oraz I. Podpis osoby upoważnionej... deklaracji.

dok_rap_79

 

Pola Imię i Nazwisko wypełniane są automatycznie na podstawie danych zalogowanego użytkownika.

 

Jeżeli deklaracja przygotowywana jest dla wykazania:

wyłącznie dochodów w części E. deklaracji, to należy pozostawić Imię i Nazwisko tylko w części Podpis płatnika. Podpis umieszczony zostanie w części H. deklaracji.

wyłącznie przychodów w części F. deklaracji PIT-11(24), to należy pozostawić Imię i Nazwisko w części Podpis osoby upoważnionej. Podpis umieszczony zostanie w części I. deklaracji.

informacji zarówno w części E. i F. deklaracji, to Imię i Nazwisko należy uzupełnić w części Podpisu płatnika i Podpis osoby upoważnionej.

 

Uzupełnienie stanowiska nie jest obowiązkowe i można je stosować zamiennie z podpisem na deklaracji. Pole stanowisko nie jest automatycznie uzupełniane.  

 

dok_rap_80

 

Edycja wartości

W programie istnieje możliwość modyfikacji danych umieszczanych na wydruku deklaracji. W tym celu należy otworzyć okno Pracownik na zakładce Płace\Miesiące-lata.

 

dok_rap_19

 

Wprowadzanie/edycja danych na deklaracji PIT-11:

1.Wybieramy aktualny Zestaw podatkowy.

2.Zmieniamy lub wprowadzamy wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT.

3.Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

 

Pola zmienione przez użytkownika oznaczane są na czerwono i nie będą aktualizowane podczas naliczania pracowników.

 

Aby przywrócić wyliczoną w programie wartość należy z menu podręcznego wybrać polecenie Anuluj zmiany.