Strona startowa

Drukuj

Okno Zapotrzebowanie własne

Okno Zapotrzebowanie własne służy do szacowania poziomu zapotrzebowania na wybrany towar na podstawie: istniejących zamówień od klientów, rezerwacji towarów utworzonych ręcznie, niewydanej sprzedaży. Od tej sumy odejmowane są niezrealizowane zamówienia własne oraz dostępne stany magazynowe. Jeżeli w towarze ustalono stany minimalne, to do obliczanego zapotrzebowania doliczana jest różnica między aktualnym stanem magazynowym a stanem minimalnym. Na podstawie takiego oszacowania w buforze tworzona jest następnie propozycja zamówienia do dostawcy.

Zapotrzebowanie generowane jest oddzielnie dla każdego magazynu firmy.

 

Propozycja zamówienia własnego utworzona na podstawie wyliczonego zapotrzebowania jest zapisywana do bufora i pozostawiona tam do akceptacji użytkownika.

 

W oknie widoczna jest tabelka, w której dopiero po wybraniu przycisku Oblicz zapotrzebowanie pojawiają się wyliczenia. W podanym przez system zapotrzebowaniu można nanieść zmiany dotyczące ilości a także można dodać towary (przycisk Dodaj) lub usunąć jakiś towar z listy zaproponowanej przez system (przycisk Usuń). W tabeli widocznej w dolnej części okna znajduje się lista pozycji towarowych w kolumnach, dostawca towaru, oraz przyciski:  

 

Data

Termin realizacji zamówień obcych i rezerwacji ręcznych. Wprowadź datę końcową okresu szacowania zapotrzebowania.

 

Magazyn

Pole wyboru z listy magazynu, do którego użytkownik ma uprawnienia.

 

Opis

Pole edycyjne do wprowadzenia opisu zapotrzebowania.

 

przycisk Opcje

Otwiera okno wprowadzania opcji dodatkowych do wyliczenia zapotrzebowania.

 

przycisk Oblicz zapotrzebowanie

Rozpoczyna proces naliczania zapotrzebowania towarów na podstawie ustaleń w Opcjach ustawień. Opcjonalnie można obliczyć zapotrzebowanie dla towarów wybranych przez użytkownika (Oblicz dla listy), lub na podstawie wystawionych dokumentów - dla wszystkich towarów z całej kartoteki (Oblicz dla wszystkich).

Oblicz dla wszystkich – rozpoczyna proces naliczania zapotrzebowania towarów na podstawie ustaleń w Opcjach ustawień. Usuwane są wszystkie dotychczasowe naliczenia, także naliczone ręcznie w danym zapotrzebowaniu. Jeśli na liście zapotrzebowań były już jakieś pozycje, to pojawia się ostrzeżenie o ich usunięciu. Wyświetlona zostaje następnie w kolumnach lista towarów wraz z ilością, którą należy zamówić.

Oblicz z listy – na podstawie zaznaczonych opcji zapotrzebowania, naliczane są tylko te pozycje które wskazał użytkownik,

 

Lista towarów wraz z potrzebną ilością do zamówienia, pojawia się w tabeli Pozycje towarowe. Kolumny można sortować po kodzie, nazwie, kodzie dostawcy, ilości i jm. Jeśli do towaru jest przypisanych kilku dostawców, to wybór dostawcy dla którego ma być zrobione zamówienie na podstawie tego zapotrzebowania należy do użytkownika.

 

Dane w kolumnach na zapotrzebowaniu można sortować. Jeśli do towaru jest przypisanych kilku dostawców, to wybór dostawcy dla którego ma być zrobione zamówienie na podstawie tego zapotrzebowania należy do użytkownika.

 

przycisk Generuj zamówienie własne (tryb nieedycyjny)

Polecenie jest dostępne po zapisaniu zapotrzebowania. Należy wybrać z listy rozwijanej typ dokumentu oraz serię numeracji. W buforze kartoteki Zamówienia własne powstaną propozycje zamówień do dostawców wskazanych w zapotrzebowaniu. Przed wystawieniem dokumentu można zmienić zamawianą ilość lub dodać/usunąć pozycje.

 

przycisk Dodaj

Przy dodawaniu nowej pozycji, jeżeli dostawca jest tylko jeden, to jego nazwa podpowiada się automatycznie.

 

przycisk Usuń

Wybranie przycisku powoduje usunięcie pozycji z listy.

 

przycisk Zapisz

Zapisuje zmiany wprowadzone do zapotrzebowania.

 

przycisk Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone do zapotrzebowania.