Strona startowa

Drukuj

Edytor raportów

Program dostarcza wiele predefiniowanych raportów. Jeśli raporty dostarczone wraz z programem nie spełniają oczekiwań użytkownika, może on zdefiniować własne ich wersje. W oknie Raporty, otwierającym się po wybraniu polecenia Raporty z menu Kartoteki (lub wciśnięciu Ctrl+8) można definiować nowe raporty, jak również wprowadzać poprawki do definicji już istniejących. Raporty oraz szablony zmodyfikowane przez użytkownika powinny być zapisywane pod innymi nazwami niż standardowe, co uchroni je przed nadpisaniem podczas aktualizacji lub instalacji nowej pełnej wersji.

 

Po wybraniu przycisku Nowy lub podwójnym kliknięciu wybranego raportu otwiera się okno edytora raportów.

Po ustawieniu kursora na słowie kluczowym języka raportów i naciśnięciu klawiszy Ctrl+F1 otwarta zostanie pomocy na opisie właściwego polecenia.

 

Operacje

Rozwija menu operacje.

hmtoggle_plus1Operacje dostępne w trybie przeglądania
hmtoggle_plus1Operacje dostępne w trybie edycji

 

Wykonaj

Uruchamia wykonanie bieżącego raportu.

 

Edytuj

Przełącza edytor w tryb edycji. W trybie tym inny jest zestaw dostępnych operacji, przyciski [Wykonaj] i [Edytuj] wymieniają się na przyciski [Zapisz] i [Anuluj].

 

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony tekst do schowka Windows.

 

Zaznacz wszystko

Zaznacza całość tekstu raportu.

 

Znajdź

Otwiera okno dialogowe wyszukiwania tekstu.

 

Zapisz jako

Otwiera okno dialogowe zapisywania pliku.