Strona startowa

Drukuj

Dane podstawowe dokumentu magazynowego

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

 

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach programu. Jeśli dodawany jest dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

 

Seria

Można tu wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadana jest seria ustalona dla tego rodzaju.

 

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

W systemie nie mogą wystąpić dwa dokumenty handlowe lub dwa dokumenty magazynowe o tych samych numerach - numery dokumentów muszą być unikalne w ramach każdej z tych dwóch kategorii.

 

Odbiorca/Dostawca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane kontrahenta dostarczającego lub odbierającego towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli wpisze się dane bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod kliknie się przycisk B_DOWN2, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

Aby wpisać dane kontrahenta bez umieszczania ich w kartotece kontrahentów (kontrahent incydentalny) nie należy wypełniać pola kod. W zestawieniach wg przekroju kontrahentów dane z tego dokumentu zostaną ujęte w pozycji Kontrahent niezarejestrowany.

Opis okna

 

Data wystawienia

Domyślnie program podpowiada bieżącą datę systemową. Jeśli uwzględnia się w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmieni się datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

 

Data operacji magazynowej

Domyślnie program podpowiada datę bieżącą. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

 

Termin

Jest to data do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych (PZ) rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych (PW) wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, program przyjmuje, że dokument ten jest rozliczony.

 

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wpisane wcześniej teksty.

Jeśli w bazach danych programu istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami