Strona startowa

Drukuj

Dane podstawowe dokumentu

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Typ 'kontrakt' jest dokumentem wyjściowym do wystawienia faktury zaliczkowej (przycisk Operacje).

 

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

 

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

W systemie nie mogą wystąpić dwa dokumenty handlowe lub dwa dokumenty magazynowe o tych samych numerach - numery dokumentów muszą być unikalne w ramach każdej z tych dwóch kategorii.

 

Nabywca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy kupującej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. W przypadku wpisania danych bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych. W danych adresowych umieszczone jest pole kod kraju; wypełnienie tego pola jest konieczne do wystawienia dokumentu.

Jeśli dane kontrahenta mają być wpisane bez rejestrowania w kartotece kontrahentów, bezpośrednio do dokumentu, nie należy wypełniać pola kod. W zestawieniach wg przekroju kontrahentów dane z tego dokumentu zostaną ujęte w pozycji Kontrahent niezarejestrowany.

 

Odbiorca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy odbierającej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli pole to będzie puste, program domyślnie przyjmie, że odbiorcą jest nabywca.

 

Typ ceny

Typ ceny związany jest z cennikami towarów w programie. Podpowiadany będzie tu typ ceny ustalony dla towaru w kartotece. Dla każdego towaru można określić trzy ceny netto i jedną cenę brutto. Ceny netto mogą być rejestrowane w cennikach typu 0A2, 0B2 i 0C2. Cenę brutto usta się w cenniku typu 0D2. Na podstawie tego ustawienia podpowiadana będzie cena sprzedawanego towaru na stronie ustalania danych towaru.

Kolejność podpowiadania cenKolejność podpowiadania cen

Prezentacja promocji na dokumencie zależy od ustawień parametru pracy Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego. Jeżeli pozycje są sumowane po kodzie towaru i w danej pozycji znajduje się kilka sztuk danego artykułu - cena za sztukę ulegnie zmianie (nawet, jeśli promocją objęta jest tylko jedna sztuka). W kolumnie rabat nie będzie żadnej wartości.

Jeżeli dla danego towaru i kontrahenta obowiązuje promocja okresowa niezależna od ilości, to pojawia się symbol prom. Jeśli cena naliczona przez program zostanie zmieniona na inną dostępną z listy cen, to przywrócić cenę promocyjną można tylko operacją Nalicz ponownie promocje dostępną pod prawym klawiszem myszy.

Przy promocjach rabatowych cennik nie będzie ulegał zmianie, natomiast kolumna rabat będzie odpowiednio uzupełniana.

Promocje okresowe zależne od ilości oznaczone są na dokumencie specjalną ikoną ico_promocja_ilosc_n w kolumnie Cennik.

Pozycje, które posiadają już przypisany upust indywidualny lub ilościowy są pomijane przy naliczaniu promocji okresowych zależnych od ilości.

Przy naliczaniu promocji w dokumencie należy uwzględnić ustawienie parametru pracy Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu.

 

Rodzaj ceny

Określa rodzaj cen (czyli sposób naliczania podatku VAT), w których wystawiony będzie dokument.

W przypadku wyboru cen NETTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0netto3

gdzie:

KP — oznacza naliczoną kwotę podatku

WN — wartość sprzedaży netto

SP — stawkę podatku.

 

W przypadku wyboru cen BRUTTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0brutto3

gdzie:

KP — oznacza naliczoną kwotę podatku

WB — wartość sprzedaży brutto

SP — stawkę podatku.

 

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Jeśli w szablonie numeru dokumentu uwzględniany jest dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. W takim przypadku jej zmiana może zakłócić porządek numerowania.

 

Data sprzedaży

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

 

dla VAT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku VAT odpowiadający obecnemu kursowi dokumentu. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podst. daty wystawienia dokumentu.

 

Waluta

W dokumentach walutowych obok pól określających daty wystawienia i sprzedaży pojawiają się pola umożliwiające wybór waluty i jej kursu. Po wejściu w pole waluta program otwiera okienko umożliwiające wybór jednej z walut zdefiniowanej w słowniku; przycisk Waluty otwiera okno słownika walut umożliwiając dopisanie nowej waluty. Po wybraniu waluty program wyświetla okno zawierające historię kursu, umożliwiając wybór odpowiedniego kursu.

 

CIT/PIT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego, wykorzystywany przy wyliczaniu wartości rozrachunku dokumentu walutowego, eksporcie do FK i MKP, obliczaniu zysku/kosztu. Możliwa jest zmiana tego kursu - polega na ustawieniu kursora w polu kursu i kliknięciu przycisku 0PRZ_LT  a następnie zatwierdzeniu zmiany kursu przyciskiem Tak.

Algorytm podpowiadający kurs waluty obcej na wystawianych dokumentach zależny jest od parametru pracy Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów:

Metoda kasowa:

dokumenty sprzedaży – kurs CIT podpowiada się wg daty sprzedaży, a pozostałe wg daty wystawienia

dokumenty zakupu – wszystkie kursy podpowiadają się zawsze wg daty dokumentu obcego

Metoda memoriałowa:

dokumenty sprzedaży – kurs CIT podpowiada się wg daty sprzedaży, a pozostałe wg daty zgodnej z ustawieniem parametru Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów (definicja typu dokumentu).

dokumenty zakupu – kurs CIT podpowiada się wg daty dokumentu obcego, a pozostałe wg daty zgodnej z ustawieniem parametru Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów (definicja typu dokumentu).

 

Rodzaj płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rodzajami płatności ustalonymi w ustawieniach programu. Przy tworzeniu dokumentu określonego rodzaju podpowiadany będzie rodzaj płatności ustalony dla tego rodzaju dokumentu.

 

Termin

Termin jest związany z rodzajem płatności i jest podpowiadany na podstawie ustawień programu. Przyjęcie takiej samej daty jak data wystawienia oznacza płatność natychmiastową. W przypadku wpisania dowolnej innej daty program domyślnie przyjmie, że cała płatność nastąpi w tym terminie.

 

MPP

Oznacza że dokument powinien być obsługiwany mechanizmem podzielonej płatności. Pole jest zaznaczona automatycznie jesli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności.

 

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Opisy mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wpisane wcześniej teksty. Podczas eksportu dokumentu do programu Finanse i Księgowość opis jest przekazywany wraz z innymi danymi.

 

Dokumenty

Jeśli z prezentowanym dokumentem są powiązane jakieś inne dokumenty (magazynowe, korygujące) prezentowana jest opuszczana lista umożliwiająca przeglądanie tych dokumentów.

 

Po wystawieniu dokumentu, poniżej tabeli zawierającej pozycje towarowe pojawiają się napisy określające stan tego dokumentu. Nierozliczona płatność jest sygnalizowana napisem Do zapłaty i nierozliczoną kwotą. Kliknięcie na tym polu powoduje otwarcie okna wystawiania dokumentu płatności. Można tu zmodyfikować, potwierdzić lub wydrukować dokument płatności, można także zrezygnować z jego wystawienia. Po całkowitym rozliczeniu dokumentu pojawia się napis ZAPŁACONO.

 

Jeśli opisane w dokumencie sprzedaży towary nie zostały jeszcze wydane z magazynu, jest to sygnalizowane napisem NIE WYDANO. Kliknięcie na tym polu powoduje otwarcie okna wystawiania dokumentu magazynowego wydania (WZ) zawierającego dane przepisane z wystawionego dokumentu sprzedaży. Można tu zmodyfikować, potwierdzić lub wydrukować dokument wydania, można także zrezygnować z jego wystawienia. Po całkowitym wydaniu towaru napis zmienia się na towar wydany.

 

Przyciski narzędziowe w obszarze danych podstawowych

Jeśli w bazach danych programu istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana)

 

okno Użyj

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Dokument sprzedaży - strona Towary