Jak to zrobić? > Towary > Zmiana marż/narzutów oraz stawek VAT towarów

Drukuj

Zmiana marż/narzutów oraz stawek VAT dla wybranych towarów

Operacja ta umożliwia zmianę dla zaznaczonych towarów:

narzutów/marż procentowych dla każdej ze zdefiniowanych cen sprzedaży,

przypisania cen to ceny bazowej,

stawek VAT dla wybranych z listy towarów.

Po wprowadzeniu zmian, system przepisuje nowe wartości do kart towarów, oblicza nowe ceny sprzedaży i zapisuje zmiany do kartoteki.

 

1.Wybierz Kartoteki > Towary (Ctrl+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznacz na liście towary, których marże chcesz zmienić.

3.Wybierz przycisk Operacje > Zmień > Narzuty (lub jeśli kartoteka jest w trybie zgodności z wersjami przed 2019.1: Operacje > Zmiana narzutów). Pojawi się okno Grupowa zmiana narzutów/marży oraz stawek VAT dla wybranych towarów.

4.Wybierz czy chcesz wykonać grupową zmianę: marż czy narzutów.

5.W kolumnie Powiązanie z ceną bazową można określić czy ustawione zostanie powiązanie ceny z ceną bazową. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

ico_checked_2 - powiązania z ceną bazową nie zostaną zmienione (przeliczenia wykonane będą zgodnie z ustawieniami towarów).

ico_checked - włączone zostanie powiązanie ceny sprzedaży z ceną bazową (ceny zostaną przeliczone na podstawie ceny bazowej).

ico_checked_0 - wyłączone zostanie powiązanie ceny sprzedaży z ceną bazową (ceny nie zostaną przeliczone).

6.W kolumnie marża% / narzut% wpisz nową wartość marż/narzutów.

7.Jeśli chcesz zmienić stawkę VAT wybierz odpowiednią stawkę z listy Zmiana stawki VAT. Aktualizacja stawek VAT nie ma zastosowania do towarów typu Zestaw.

8.Aby zmienić marże/narzuty dla wybranych towarów, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – przycisk Anuluj.

 

Marża - zysk jest liczony jako procent od ceny sprzedaży.

Narzut - zysk jest liczony jako procent od ceny bazowej.