Zlecenia > Zlecenie

Drukuj

Okno danych zlecenia

Zlecenia tworzone są za pośrednictwem receptur. Każde ze zleceń jest oparte na jednej recepturze.

 

Po wybraniu z kartoteki właściwego zlecenia otwiera się okno Zlecenie, z zakładkami:

hmtoggle_plus1zakładka Zlecenie

hmtoggle_plus1zakładka Realizacja

 

Zlecenia mają status: Otwarte, Wykonane lub Zamknięte:

status Otwarte nadawany jest przy utworzeniu zlecenia,

zlecenie Wykonane, może stać się Otwarte jeśli poprzez edycję zostanie zwiększona ilość zlecona,

status Zamknięte może być wprowadzony w każdym momencie za pomocą menu kontekstowego. Zlecenie zamknięte może być wstrzymane. W tym stanie nie są realizowane przyjęcia i wydania.

status Wykonane zlecenie uzyskuje w momencie przyjęcia wyrobu gotowego w ilości większej lub równej ilości zleconej, z uwzględnieniem korekt.

 

hmtoggle_plus1Przyciski narzędziowe

 

Wskazówka

W trybie edycji w menu kontekstowym dostępne jest polecenie Oblicz cenę. Po wybraniu tej opcji system obliczy cenę jednostkową produktu zlecenia na podstawie cen bazowych towarów i usług wchodzących w skład receptury.

 

Uaktualnienie zlecenia

Operacja aktualizacji zlecenia możliwa jest, jeśli po wystawieniu zlecenia zmienił się skład receptury, na podstawie której powstało zlecenie. W takim przypadku na formatce zlecenia przy kodzie receptury prezentowana jest informacja o fakcie zmiany składu receptury. Użytkownik mający odpowiednie prawa może wówczas dokonać aktualizacji zlecenia. Aktualizacja powoduje m.in. uaktualnienie danych w ramce Ilości i wartości składników zlecenia na zakładce Realizacja w oknie zlecenia. Składniki, które pojawiły się na recepturze, pojawiają się również w tej grupie pól. Składniki, których ilość uległa zmianie, są ponownie przeliczane i uaktualnione zostają odpowiednie ilości. Składniki usunięte z receptury są usuwane z tej ramki danych, jeśli nie zostały użyte na żadnym dokumencie Wydania do produkcji utworzonym na podstawie danego zlecenia.

 

Anulowanie zlecenia

Zlecenie można anulować, jeśli:

Do zlecenia nie został wystawiony dokument Przyjęcie z produkcji.

Dokumenty Wydanie do produkcji wystawione do tego zlecenia nie zostały skorygowane.

Nie istnieją w buforze dokumenty Wydania do produkcji utworzone na podstawie tego zlecenia.

 

Po anulowaniu zlecenia anulowane zostają istniejące dokumenty Wydania do produkcji wystawione na podstawie tego zlecenia.

 

Ilość produktu powstała ze składników

 

Receptura

Czynności związane z dokumentami