Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń

Drukuj

Zasady obliczeń

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów

Ustawienie podpowiadania daty wejścia do rejestrów

Na zasadach ogólnych – rozliczanie VAT na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o podatku VAT,

Od 1 stycznia 2014 daty daty wejścia do rejestru w definicji typów dokumentów powinny zostać ustawione odpowiednio jako data zakupu i data sprzedaży.

metodą kasową od... do... – rozliczanie VAT metodą kasową zgodnie z ustawą o podatku VAT. W polu począwszy od podaj datę rozpoczęcia stosowania metody kasowej. Pola do nie należy wtedy wypełniać.  Metodę zaczyna się stosować od początku kwartału kalendarzowego; można zrezygnować z jej stosowania z dniem końca kwartału. Jeśli dokument jest wystawiany w okresie obowiązywania metody kasowej:

przy wystawianiu nierozliczonego dokumentu - data wejścia do rejestru na zakładce Inne jest pusta,

przy wystawianiu rozliczonego dokumentu - data wejścia do rejestru ustawiana jest na datę dokumentu płatności.

przy wystawianiu płatności ratalnych (częściowych) dokument wchodzi do rejestru VAT proporcjonalnie wraz z kolejnymi rozliczeniami.

 

Przy wystawianiu płatności ratalnych (częściowych) dokument wchodzi do rejestru VAT proporcjonalnie wraz z kolejnymi rozliczeniami.

 

Jeśli w Ustawieniach programu zdefiniowano rejestr VAT + 180 dni, to data wejścia do rejestru ustawiana jest na Data sprzedaży + 180 dni. Rejestr ten jest obowiązujący dla osób fizycznych które nie są płatnikami VAT. Jeśli płatność dla dokumentu handlowego nie zostanie dodana w ciągu 180 dni od daty sprzedaży, wówczas w tej dacie dokument wchodzi do rejestru. Jeżeli zapłata nastąpi wcześniej, wówczas datą wejścia do rejestru będzie data płatności.

 

W przypadku kończenia stosowania metody kasowej należy pole do wypełnić datą. Wszystkie dokumenty wystawione po tej dacie będą obsługiwane na zasadach ogólnych.

 

Nie należy zmieniać wówczas parametru określającego domyślną datę wejścia do rejestru, gdyż program NIE będzie wtedy obsługiwał dokumentów według metody kasowej.

 

Domyślny sposób naliczania rabatu w dokumencie

cenowy – cena po rabacie jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku

wartościowy – rabat dotyczy wartości pozycji nie ceny, cena po rabacie nie jest zaokrąglana

Domyślny sposób naliczania podatku VAT

iloczyn – iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce

suma – suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych

Marża / narzut – domyślny tryb pracy - Formatka

Domyślny tryb prezentacji i przeliczeń na formatce towaru.

W zależności od wartości tego parametru ceny sprzedaży netto w oknie danych towaru są obliczane odmiennie. Podstawą do obliczenia wartości marży jest cena sprzedaży netto, podstawą obliczania wartości narzutu - cena bazowa

Marża – system domyślnie pracuje z cennikami sprzedaży tworzonymi na podstawie podanych przez użytkownika marż

Narzut – system domyślnie pracuje z cennikami sprzedaży tworzonymi na podstawie podanych przez użytkownika narzutów

Modyfikacja ceny zakupu towaru

TAK – cena zakupu na formatce zakupu jest nadpisywana przez dokument przyjęcia do magazynu

NIE – cena zakupu na formatce zakupu nie jest nadpisywana przez dokument przyjęcia do magazynu

Naliczanie terminu płatności przy sprzedaży

TAK – Termin płatności naliczany jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży

NIE – Termin płatności naliczany jest od daty sprzedaży

Naliczanie terminu płatności przy zakupie

TAK – Termin płatności naliczany jest od daty wpływu dokumentu

NIE – Termin płatności naliczany jest od daty zakupu

Rotacja liczona w odniesieniu

Stanu na początek okresu.

Stanu na koniec okresu.

Stanu średniego.

Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu

Rabat kontrahenta i upust indywidualny w pozycji dokumentu sprzedaży jest sumowany.

Jeśli istnieje upust indywidualny, rabat kontrahenta jest ignorowany

Sposób naliczania podatku VAT przy korektach

Korekta liczona jak typowy dokument VAT

Korekta liczona jako różnica między dokumentem liczonym a oryginalnym

Wpływ wartości zamówienia na wartość faktury zakupu

TAK – Wartość zamówienia własnego jest uwzględniana przy tworzeniu faktury zakupu na podst. dokumentu magazynowego przyjęcia.

NIE – Wartość faktury zakupu jest ustalana na podst. wartości przyjęcia do magazynu.

Wystawianie dokumentu KWM

Parametr ten umożliwia w miejsce tworzenia jednego dokumentu KWM, tworzenie odrębnych dokumentów KWM z różnymi datami operacji:

dla rozchodów z datą operacji późniejszą niż data operacji na PZK jednego KWM dla każdego dnia w którym były rozchody (wydania z danego dnia byłyby komasowane do skorygowania), z datą operacji równą dacie tych rozchodów

dla rozchodów z datą operacji wcześniejszą lub równą dacie operacji na PZK jednego zbiorczego KWM, z datą operacji równą dacie operacji na PZK

Zysk przy sprzedaży towarów nie zarejestrowanych

TAK – przy sprzedaży towarów nie zarejestrowanych (cena bazowa netto nieznana), system nalicza zysk równy wartości NETTO towaru.

NIE – przy sprzedaży towarów nie zarejestrowanych (cena bazowa netto nieznana) system NIE NALICZA zysku.

Sposób podpowiadania kursu waluty obcej

Określa sposób podpowiadania kursu waluty obcej, podczas przeliczania wartości walutowych na złotówkowe, według kursu z:

z dnia transakcji

z dnia roboczego poprzedzającego datę transakcji

Ustawienie nie wpływa na dokumenty już wystawione.

Ilość towaru na dokumencie sprzedaży do zamówienia obcego

Niezafakturowana część zamówienia obcego – Program podpowie ilość jaka została do zafakturowania, uwzględniając jedynie wystawione dokumenty (nie są uwzględniane wystawione dokumenty wydań magazynowych).

Wydana część zamówienia obcego – Program podpowie ilość jaka została zrealizowana jedynie na dokumentach wydań magazynowych, do których nie zostały wystawione dokumenty sprzedaży.

Pozostała do realizacji część zamówienia obcego – Program podpowie ilość jaka pozostała do realizacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów sprzedaży oraz wydań magazynowych.

 

Z menu kontekstowego dla okna zamówienia obcego dostępne jest polecenie Wystaw dokument sprzedaży z wyborem umożliwiające wybór sposobu podpowiadania ilości towaru dla wystawianego dokumentu.

Domyślny sposób generowania dokumentów powiązanych

Podczas tworzenia dokumentów powiązanych pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie. Ewentualne przeliczenia zostaną wykonane w trakcie wystawiania dokumentów.
Ustawienie przyspiesza operacje:

owystawiania faktury do zamówienia obcego (bez walutowych),

owystawiania dokumentu magazynowego do faktury,

owystawiania dokumentów magazynowych do zamówień obcych,

okopiowania dokumentów sprzedaży i magazynowych.

Podczas tworzenia dokumentów powiązanych pozycje zostaną przeliczone automatycznie.